Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo padėka Šventajam Tėvui

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Apaštališkasis opiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje (2018 m. rugsėjo 22–23 d.) / Skelbė popiezausvizitas.lt, „Bažnyčios žinios“, išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018.
TURINYS
ŽYMĖS
Lietuva
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1095
AUTORIUS: Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2018-09-23
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 16–17.
ŽANRAS: Vyskupų tekstai
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Tekstas: 
biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 16–17;
žurnale „Artuma“, 2018 m. spalis, p. 14, ISSN 1392-382X;
knygelėje Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018. 71 p. 43–44.
ISBN 978-9955-29-391-0
SKIRSNIAI

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo padėka Šventajam Tėvui

Kauno Santakos parke, 2018 m. rugsėjo 23 d.

Brangus Šventasis Tėve Pranciškau,

visų Lietuvos tikinčiųjų vardu dėkoju Jums už apsilankymą. Kaip laukėme šio susitikimo! Tikiu, kad tai yra malonė, kuri išliks mūsų širdyse ir padarys dar labiau gyvą jose Kristaus Evangeliją.

Daugiau kaip prieš šešis amžius priėmusi Kristų, Lietuva visada buvo susijusi su Romos vyskupu, kaip savo vyriausiu Ganytoju. Šioje aikštėje, šiame Kauno Santakos parke, prieš 25 metus meldėsi šventasis popiežius Jonas Paulius II. Jo vizitas buvo be galo reikšmingas mums anuo atgimimo laiku, kai po okupacijos ir ateistinio režimo metų stengėmės pakilti ir ieškojome laisvės kelių. Dvasinio atgimimo reikia ir šiandien.

Šventasis Tėve, atvykote į Lietuvą, kuri gali atrodyti mažas Europos pakraštys. Ganytojau, nuolat eidamas pas esančius paribyje, silpnuosius ir mažuosius, Jūs rodote, kad laimės pojūtis nepriklauso nuo geografinės vietos, kad Dievas savo jautria meile apglėbia kiekvieną, o vienintelis centras yra Kristus, nes kai esame su Juo, turime viltį, turime ateitį. Kristus Jėzus – mūsų viltis. Šia žinia norime gyventi, ja norime dalytis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

Prieš išvykdamas į kelionę aplankėte Mergelę Mariją – Romos Globėją. Lietuvoje taip pat nuoširdžiai gerbiame Dievo Gimdytoją. Į jos šventoves – Šiluvą, Aušros Vartus, Žemaičių Kalvariją, Trakus ir kitas – daugybė tikinčiųjų atkeliauja su savo gyvenimo džiaugsmais, rūpesčiais bei skausmais ir meldžiasi žinodami, kad bus išklausyti.

Motinai Marijai patikime šį Jūsų apsilankymą pas mus ir įsipareigojame lydėti Jus Bažnyčios vadovo tarnystėje savo malda.

Šventasis Tėve, palaiminkite visus čia susirinkusius. Tegul šis palaiminimas pasiekia visus Lietuvos vaikus Tėvynėje ir visame pasaulyje.