Kalba Romos kunigų seminarijos Almo Collegio Capranica auklėtiniams

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Ištrauka / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
ŽYMĖS
kunigystė
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 568
AUTORIUS: Popiežius BENEDIKTAS XVI
ORIGINALO PAVADINIMAS: DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI ALLA COMUNITÀ DELL’ALMO COLLEGIO CAPRANICA DI ROMA Sala Clementina Venerdì, 20 gennaio 2006
DATA: 2006-01-20
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 5 (245), 2006, p. 5.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Dvasininkai
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 5 (245), 2006, p. 5.
SKIRSNIAI

Popiežius BENEDIKTAS XVI

Kalba Romos kunigų seminarijos Almo Collegio Capranica auklėtiniams

2006 m. sausio 20 d.

(Ištrauka)

<...> Norint atsiliepti į šiuolaikinės visuomenės lūkesčius ir prisidėti prie plataus evangelizacijos darbo, įtraukiančio visus krikščionis, mums reikia gerai išlavintų ir drąsių kunigų, kurie, netrokšdami karjeros ir nesibaimindami, bet būdami įsitikinę Evangelijos tiesa rūpintųsi skelbti Kristų ir būtų pasirengę atsigręžti į žmogaus kančią ir visiems žmonėms – ypač vargšams bei patekusiems į sunkią gyvenimo padėtį – leisti pajusti Dievo meilės paguodą ir dangiškosios šeimos šilumą. Kad taip būtų, kaip labai gerai žinote, žmogiškojo brendimo procesus bei apreikštosios tiesos, ištikimai perteikiamos Bažnyčios magisteriumo, uolų skelbimą turėtų lydėti rimtos pastangos siekti asmeninio šventumo ir praktikuoti dorybes, pirmiausia meilės ir nuolankumo. Be to, būtina puoselėti bendrystę su įvairiais Dievo tautos nariais, idant kiekvienas vis geriau suvoktų esąs vieno Kristaus Kūno dalis, nuo kitų neatskiriamas narys (plg. Rom 12, 4–5). Idant visa taptų tikrove, kviečiu jus, mieli bičiuliai, visada tvirtai kreipti žvilgsnį į Kristų, tikėjimo vadovą ir ištobulintoją (plg. Žyd 12, 2). Juo didesnėje bendrystėje su juo būsite, juo geriau gebėsite ištikimai sekti jo pėdomis, kad jūsų meilė Viešpačiui, vadovaujant Šventajai Dvasiai, galėtų bręsti, nes meilė yra „tobulumo raištis“ (Kol 3, 14). <...>