Ištrauka iš žodžio prieš Viešpaties angelo maldą

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Ištrauka tema „Pelno logika“ neturėtų stelbti „teisingo paskirstymo logikos“ / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 484
AUTORIUS: Popiežius BENEDIKTAS XVI
ORIGINALO PAVADINIMAS: BENEDICT XVI ANGELUS Papal Summer Residence, Castel Gandolfo Sunday, 23 September 2007
DATA: 2007-09-23
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“, Nr. 21 (285), 2007, p. 2.
BIBLIJOS NUORODA: Lk 16, 9
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“, Nr. 21 (285), 2007, p. 2.
SKIRSNIAI

Popiežius BENEDIKTAS XVI

Ištrauka iš žodžio prieš Viešpaties angelo maldą

2007 m. rugsėjo 23 d.

<...> Kristus, pasakodamas palyginimą apie vieną nesąžiningą, bet labai apsukrų prievaizdą, moko savo mokinius geriausio piningų bei materialinių turtų panaudojimo būdo, kurio esmė yra dalytis tuo su vargšais ir taip, puoselėjant Dangaus karalystės viltį, laimėti jų draugystę. „Neteisingąja Mamona pasidarykite bičiulių, kad, kai jos nebeliks, priimtų jus į amžinąsias padangtes“ (Lk 16, 9).

Pinigai, kaip tokie, nėra „neteisingi“, bet jie žmogų gali labiau nei kas kita paskatinti užsisklęsti aklame egoizme. Tad svarbu atlikti savotišką ūkinių gėrybių „konversiją“: užuot naudojus jas vien savo interesams, būtina pagalvoti apie vargšų reikmes ir taip sekti pačiu Kristumi, kuris, kaip rašo šventasis Paulius, „būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą“ (2 Kor 8, 9). Atrodo paradoksalu: Kristus padarė mus turtingus ne savo turtu, bet savo neturtu, t. y. savo meile, akinusia jį dovanoti save mums visą.

Čia galėtų atsiverti platus ir sudėtingas svarstymų turto ir neturto tema laukas, apimantis ir pasaulinę plotmę, kurioje susiduria dvi ūkio logikos – pelno logika ir teisingo gėrybių paskirstymo logika, kurios viena kitai neprieštarauja, jei tarp jų egzistuoja teisingas santykis. Katalikų socialinis mokymas visada tvirtindavo, jog pirmenybė teiktina teisingam gėrybių paskirstymui. Pelnas, savaime suprantama, yra teisėtas ir, laikantis saiko, būtinas ekonominei plėtrai. Jonas Paulius II savo enciklikoje Centesimus annus taip rašė: „Dabartinėje įmonių ekonomikoje esama teigiamų aspektų, kurių šaknys yra žmogaus laisvė, besireiškianti, kaip daugelyje sričių, ir ūkyje“ (32). Toliau jis priduria, kad vis dėlto kapitalizmas nelaikytinas vieninteliu galiojančiu ūkio organizavimo modeliu (plg. ten pat, 35). Badas bei kritinė ekologinė padėtis leidžia vis aiškiau suvokti, jog pelno logika, kai paima viršų, sustiprina bei padidina netinkamą santykį tarp turtingųjų ir vargšų bei pražūtingą planetos išnaudojimą. Kai, priešingai, persvarą turi dalijimosi ir solidarumo logika, įmanoma kursą pataisyti bei pakreipti teisingos bei pakeliamos plėtros linkme. <...>