Kreipimasis į jaunimą Stara Boleslave

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Sutrumpintas. Apaštališkasis apsilankymas Čekijoje / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 424
AUTORIUS: Popiežius BENEDIKTAS XVI
ORIGINALO PAVADINIMAS: VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI NELLA REPUBBLICA CECA (26-28 SETTEMBRE 2009) MESSAGGIO AI GIOVANI DISCORSO DEL SANTO PADRE Spianata sulla Via di Melnik a Stará Boleslavo Lunedì, 28 settembre 2009
DATA: 2009-09-28
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 19 (331), 2009, p. 5–6.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 19 (331), 2009, p. 5–6.
SKIRSNIAI

Popiežius BENEDIKTAS XVI

Kreipimasis į jaunimą Stara Boleslave

2009 m. rugsėjo 28 d.

Sutrumpintas

<...> Mieli bičiuliai, nesunku įsitikinti, jog kiekvienas jaunuolis trokšta laimės ir kartu jaučia tam tikrą vidinį nerimą. Tą troškimą šiandienė vartojimo visuomenė dažnai netikusiai bei skatindama susvetimėjimą išnaudoja. Tuo tarpu laimės ilgesys, reikalaujantis deramo ir visa apimančio atsako, traktuotinas rimtai. Jūsų amžiuje priimami pirmieji svarbūs sprendimai, galintys pakreipti gyvenimą gėrio ar blogio kryptimi. Deja, nemažai jūsų bendraamžių leidžiasi suviliojami dirbtinių netikros laimės miražų ir atsiduria liūdnoje vienatvėje. Tačiau yra daug jaunuolių, kurie <…> mokymą nori įgyvendinti, kad pilnatviškai įprasmintų savo gyvenimą. Kviečiu jus visus žvilgterėti į šv. Augustino, sakiusio, jog kiekvieno žmogaus širdis nerami, kol atranda, ko tikrai ieškojo, patirtį. Jis atrado, kad vien Jėzus Kristus yra atsakas, numaldantis jo ir kiekvieno žmogaus ilgesį, laimingo, prasmės ir vertybių kupino gyvenimo troškimą (plg. Išpažinimai I, 1, 1).

Kaip pas Augustiną, taip ir pas kiekvieną iš jūsų Viešpats ateina. Jis beldžiasi į jūsų laisvės duris ir prašosi priimamas kaip draugas. Norėtų padaryti jus laimingus, pripildyti žmogiškumo ir kilnumo. Štai kas yra krikščioniškasis tikėjimas – susitikti su Kristumi, gyvu asmeniu, suteikiančiu gyvenimui naują horizontą ir esminę kryptį. O kai jaunuolio širdis atsiveria Jo dieviškiesiems planams, jam ne per sunku klausyti Jo balso. Viešpats kiekvieną pašaukia vardu ir kiekvienam norėtų patikėti ypatingą misiją Bažnyčioje ir visuomenėje. Mieli jaunuoliai, suvokite, kad krikštu tapote Dievo vaikai ir jo Kūno, Bažnyčios, nariai. Jėzus nuolatos kartoja kvietimą būti jo mokiniais bei liudytojais. Daugelį iš jūsų jis pašaukia į santuoką, ir rengimasis šiam sakramentui iš tiesų yra pašaukimo kelias. Tad rimtai pagalvokite apie dieviškąjį kvietimą sukurti krikščioniškąją šeimą, juk jūsų jaunystė yra metas, kai atsakingai dedami pagrindai ateičiai. Visuomenei reikia krikščioniškų šeimų, šventų šeimų!

O kai Viešpats jus pašaukia sekti juo kunigiškąja tarnyba ar pašvęstuoju gyvenimu, nedvejodami atsiliepkite į jo kvietimą. Ypač šiais Kunigų metais raginu jus, mieli jaunuoliai: būkite dėmesingi ir pasirengę Jėzaus kvietimui dovanoti savo gyvenimą tarnaudami Dievui ir jo tautai. Ir šioje šalyje Bažnyčiai reikia daug ir šventų kunigų ir žmonių, paskiriančių save Kristaus, pasaulio vilties, tarnybai.

Viltis! Šis žodis, prie kurio nuolatos grįžtu, tikrai tinka jaunimui. Jūs, mieli jaunuoliai, esate Bažnyčios viltis! Ji tikisi, kad tapsite vilties šaukliais, kaip praėjusiais metais per Pasaulio jaunimo dienas Australijoje, šiame didingame jaunimo tikėjimo liudijime, kurį asmeniškai išgyvenau ir kuriame dalyvavo kai kurie iš jūsų. Dar gausiau atvykite 2011 m. rugpjūčio mėnesį į Madridą. Jau dabar kviečiu jus į šį didį jaunimo susitikimą su Kristumi Bažnyčioje. <...>