Kalba Lietuvos vyskupams Kaune

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Apaštališkasis apsilankymas Lietuvoje (1993 m. rugsėjo 4–8 d.) / Išleido „Katalikų pasaulis“, 1994.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1195
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS: VIAGGIO PASTORALE IN LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA INCONTRO DI GIOVANNI PAOLO II CON GLI 11 PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE LITUANA Arcivescovado di Kaunas (Lituania) - Lunedì, 6 settembre 1993
DATA: 1993-09-06
PIRMINIS ŠALTINIS: LIUDYKIME KRISTŲ: popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 4–8 d. Vilnius, Katalikų pasaulis, 1994.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Dvasininkai
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Knygoje: LIUDYKIME KRISTŲ: popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 4–8 d. Vilnius, Katalikų pasaulis, 1994.
SKIRSNIAI

Popiežius JONAS PAULIUS II

Kalba Lietuvos vyskupams

Kaunas, 1993 m. rugsėjo 6 d. (pirmadienis)

Gerbiamieji Broliai Vyskupai!

1. Tebūna jums malonė bei ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!“ (Rom 1, 7).

Šiomis dienomis nepaprastai džiaugiuosi, kad pagaliau išsipildė nuo pat mano Pontifikato pradžios puoselėta svajonė – atvykti pas jus ir Lietuvos tikinčiuosius, Šventajam Sostui „semper fidelis“ – „visad ištikimą“ Tautą, kai bus atkurta religinė laisvė ir gerbiamos žmogaus teisės.

Vos tik prieš kelis mėnesius, per „ad limina“ vizitą, išreiškiau viltį ir minėjau apie gyvą susidomėjimą, su kuriuo seku jūsų mylimo Krašto religinį atgimimą.

Štai nūn, Lietuvos žemėje, kartoju tai, ką anuomet turėjau progos pasakyti. Visų pirma noriu paskatinti jus teikti pirmenybę jūsų bendruomenių evangelizacijai vis kruopštesne ir dabarties reikalavimus atitinkančia katecheze.

Po pusės amžiau tylos apie Dievą ir bažnytinio gyvenimo prievartinio apribojimo vien tik apeigine veikla Bažnyčios viduje Lietuvos tikintieji, be abejonės, trokšte trokšta pagilinti savo tikėjimą. Šiam tikslui labai padės neseniai išspausdintas „Katalikų Bažnyčios Katekizmas". Jis autoritetingai supažindina su visu krikščioniškuoju mokslu pagal Vatikano II Susirinkimo dvasią.

Toks Evangelijos skelbimo atnaujinimas bus ypač pravartus šiuo opiu istorijos laikotarpiu. Po pragaištingos marksistinės ideologijos įtakos lietuvių tauta dabar susiduria su kitokio pobūdžio kultūra, iš pirmo žvilgsnio ne tokia įžūlia, bet išties nė kiek ne mažiau klastinga, – jinai kiaurai persmelkta praktinio materializmo, kuris sėlina prie pačių religinės patirties šaknų.

2. Brangūs Broliai Vyskupai! Naujosios evangelizacijos sėkmę nulems jau sėkmingai Lietuvoje pradėtos dvi pastoracinio darbo kryptys – kunigijos atnaujinimas ir pasauliečių rengimas.

Negalime pamiršti, kad viena didžiausių blogybių, patirtų anais okupacijos ir persekiojimo metais, buvo kunigų izoliacija. Dėl to kunigai ilgą laiką neturėjo tinkamų ugdymo sąlygų. Tokias spragas iš tikrųjų dera ištaisyti.

Tinkamai atsinaujinti padės dvasinės lavybos ir susitelkimai, nuolatinis ugdymas, pasidalijimas geriausia pastoracine patirtimi, taip pat ir tarptautine, bendravimas su naujais bažnytiniais judėjimais. Visa tai duos daug naudos asmeniniam kunigų gyvenimui ir jų ganytojiškai veiklai. Ne mažiau svarbus būsimųjų kunigų rengimas. Turi būti įvykdyta tinkama Seminarijų reforma pagal Susirinkimo ir vėlesnių Bažnyčios dokumentų nurodymus.

Be to, vienas iš skubiausiai spręstinų naujosios evangelizacijos uždavinių – duoti naują postūmį pasauliečių apaštalavimui. Jis gerai žinomais laisvės varžymo metais Lietuvoje buvo beveik visai nutrauktas, o tuo tarpu Visuotinėje Bažnyčioje plėtojosi daug vilčių teikianti pasauliečių veikla.

Pašauktų aktyviai dalyvauti bažnytiniame gyvenime ir savitu, nepakeičiamu būdu duoti savo liudijimą visuomenėje pasauliečių atsakomybė remiasi Krikštu. Ši atsakomybė augs, kai katalikai pasauliečiai kuo tobuliau suvoks Evangelijos reikalavimus. Be jokios abejonės, Lietuvos katalikiškoms Bendruomenėms daug padės bendravimas su bažnytinės vadovybės pripažintais ir jau visame pasaulyje paplitusiais pasauliečių judėjimais. Jie savo gyvumu ir veikla prieš Susirinkimą ir po jo nemažai prisidėjo prie krikščioniško gyvenimo atnaujinimo. Tatai duos naudos visiems: jaunimui, besirenkančiam savo pašaukimą; suaugusiems, pašauktiems būti pasitikėjimo vertais liudytojais visuomenėje; šeimoms, kurios vis labiau turi tapti „namų bažnyčiomis“; visai lietuvių tautai. Ji pamatys su nauju ryžtu skelbiamų krikščioniškųjų vertybių gyvybingumą darbo, mokslo, universitetinio gyvenimo, visuomeninės ir politinės veiklos srityse.

3. Brangūs Broliai Vyskupai! Per Lietuvos Karalienės, taip lietuvių tautos gerbiamos Švenčiausiosios Mergelės, rankas pavedu Viešpačiui šiuos linkėjimus, kuriems, žinau, jūs visiškai pritariate. Pavedu iš visos širdies ir dar kartą dėkoju tiek už daugkartinį jūsų, ypač gerbiamo Kardinolo Vincento Sladkevičiaus kvietimą, tiek ir už malonų priėmimą per šią mano ganytojinę kelionę. Pažadu nuolat atminti jus maldoje.

Kuo širdingiausiai laiminu kiekvieną iš jūsų ir visus brangiosios Lietuvos tikinčiuosius.