Laiškas, kuriuo Aukštutinės Bosnijos arkivyskupas kardinolas Vinko Puljić paskiriamas atstovauti Popiežiui Lietuvos II Eucharistiniame kongrese

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 652
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS: IOANNES PAULUS PP. II EPISTULA DATA VINCENTIO S.R.E. CARDINALI PULJIC ARCHIEPISCOPO VRHBOSNENSI
DATA: 2000-04-25
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 11 (107), 2000, p. 19–20.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 11 (107), 2000, p. 19–20.
SKIRSNIAI

Popiežius JONAS PAULIUS II

Laiškas, kuriuo Aukštutinės Bosnijos arkivyskupas kardinolas Vinko Puljić paskiriamas atstovauti Popiežiui

2000 m. balandžio 25 d.

Garbingajam Mūsų Broliui
Šventosios Romos Bažnyčios kardinolui VINKO PULJIĆ
Aukštutinės Bosnijos Arkivyskupui

Kuomet šis Didysis jubiliejus jau sėkmingai ir laimingai tęsiasi ir, Dievui padedant, švenčiamas visoje Bažnyčioje bei duoda vaisių, vis labiau iškyla būtinybė jį sujungti ir sugretinti su Švenčiausiosios Eucharistijos slėpiniu ir sakramentu bei Dievo Tautoje paplitusiu maldingu garbinimu. Apie tai savo pavyzdžiu ir kasdieniu mokymu niekuomet nepaliovėme rūpestingai raginti Bažnyčios sūnų ir dukterų, kad savo akių kitur nekreiptų ir savo tikėjimo uolumo neparemtų kitais dalykais.

Taigi nors mes jau galvojame apie visų tautų Eucharistinį kongresą, iškilmingai vyksiantį Romoje birželio mėnesio viduryje, nė kiek ne mažiau džiaugiamės atskirų tautų ir vietovių savais Eucharistiniais susirinkimais, kurie šiais Jubiliejiniais metais ten suspindi kaip garbingi brangakmeniai. Tarp jų, be abejo, išsiskiria antrasis lietuvių tautos Eucharistinis kongresas, kuris Kaune su deramu puošnumu ir religine pagarba vyks nuo birželio pirmosios iki ketvirtosios dienos. Nenorėdami apleisti šio laimingo įvykio, nes tai yra pirmasis Kongresas po pilietinių Bažnyčios teisių atgavimo, ieškome tinkamo Bažnyčios tarno, kuris su atitinkamomis iškilmėmis autoritetingai atstovautų Romos popiežiaus asmeniui, tinkamai pristatytų visus klausimus ir leistų suklestėti dvasiniams šių iškilmių vaisiams.

Žinodami daug gero apie tave, Garbingasis Mūsų Broli, laikome tave esant tinkamiausią šioms pareigoms ir šiuo laišku skiriame mūsų YPATINGUOJU PASIUNTINIU ir siunčiame dalyvauti mūsų vardu tautinio Lietuvos II Eucharistinio kongreso apeigose bei darbuose nuo birželio pirmosios iki ketvirtosios dienos. Visiems dalyviams kalbėsi laikydamasis mūsų ganytojiškos minties ir pagal kiekvieno supratimo lygį mokysi juos, kad, nuoširdžiai ir su gyvu tikėjimu priėmę dvasinį ženklą, leistų jam klestėti, rūpestingai ir toliau jį puoselėtų, visada palydėdamas juos mūsų Apaštališkuoju Palaiminimu, kurį savo valia suteikiame visiems dalyviams taip, tarsi mes patys ten būtume ir dalyvautume.

Kartu, Garbingasis Mūsų Broli, linkime tau sveikatos Viešpatyje ir drauge su mielaisiais Aukštutinės Bosnijos ganomaisiais Velykų džiaugsmo.

Iš Vatikano, 2000-ieji, mūsų pontifikato dvidešimt antrieji metai, balandžio 25 diena.

JONAS PAULIUS II