Pasirengimo Didžiajam krikščionybės jubiliejui trečiųjų – Dievo Tėvo – metų malda

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
TURINYS
ŽYMĖS
Dievas, malda, tėvas
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 695
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS: PREGHIERA DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II PER IL TERZO ANNO DI PREPARAZIONE AL GRANDE GIUBILEO 2000 III anno: Dio Padre
DATA: 1999
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 23 (71), 1998, p. 2.
SERIJA: Didysis Krikščionybės jubiliejus
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 23 (71), 1998, p. 2.
SKIRSNIAI

Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II malda 1999-iesiems Dievo Tėvo metams

DIEVE, DANGAUS IR ŽEMĖS KŪRĖJAU, JĖZAUS IR MŪSŲ TĖVE,

Palaimintas esi, Viešpatie,
dangaus Tėve,
būdamas be galo gailestingas
Tu pažvelgei į mūsų kančią
ir atsiuntei mums savo Sūnų Jėzų,
gimusį iš moters,
kad taptų mūsų Išganytoju ir bičiuliu,
mūsų broliu ir Atpirkėju.
Dieve Tėve, dėkojame Tau,
už Jubiliejinių metų dovaną –
padėk, kad tai būtų malonės metai,
grąžinantys mus į Tėvo namus,
kur Tu su begaline meile
lauki grįžtančių paklydusių savo vaikų,
kad atleidęs apkabintum
ir, apvilkęs šventiniu rūbu,
pakviestum prie savo stalo.

Per amžius mes nesiliausime Tave garbinę, Tėve!

Gailestingasis Tėve,
šiais Šventaisiais metais
teauga mūsų meilė Tau ir mūsų artimui –
Kristaus mokiniai teskleidžia tiesą ir taiką,
teskelbia Gerąją naujieną vargdieniams;
mūsų Motina Bažnyčia savo meile teapgaubia
visus, ypač mažuosius ir apleistuosius.

Per amžius mes nesiliausime Tave garbinę, Tėve!

 Tiesos Tėve,
Didžiojo jubiliejaus metais,
te visi katalikai iš naujo atranda džiaugsmą,
gyvendami Tavo žodžiu
ir paklusdami Tavo valiai;
tepažįsta broliškos vienybės palaimą
kartu laužydami duoną
ir himnais bei giesmėmis Tave šlovindami.

Per amžius mes nesiliausime Tave garbinę, Tėve!

Maloningasis Tėve,
šventojo Jubiliejaus metai tebūna
visų, tikinčių Kristų,
atvirumo, dialogo ir bendravimo laikas
su kitų religijų išpažinėjais –
begalinė Tavo meilė gailestingumu
teišsilieja visuose.

Per amžius mes nesiliausime Tave garbinę, Tėve!

Dieve, visagali Tėve,
keliaudami pas Tave, mūsų galutinį tikslą,
tegul visi Tavo vaikai patiria
Švenčiausios Marijos,
tyriausios meilės pavyzdžio,
kurią parinkai būti Kristaus ir Bažnyčios Motina, rūpestingą globą.

Per amžius mes nesiliausime Tave garbinę, Tėve!

Tau, gyvenimo Tėve,
amžinasis viso, kas sutverta, šaltini,
aukščiausiasis gėri ir amžinoji šviesa,
Tavo Sūnui bei Šventajai Dvasiai
tebūnie garbė ir šlovė,
padėka ir gyrius
per amžių amžius. Amen.