Didžiojo krikščionybės jubiliejaus malda

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
TURINYS
ŽYMĖS
Dievas, malda
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 697
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2000
PIRMINIS ŠALTINIS: www.lcn.lt/jubiliejus2000/kita/malda.html
SERIJA: Didysis Krikščionybės jubiliejus
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
SKIRSNIAI

DIDŽIOJO KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS MALDA

2000-tieji

Garbė ir šlovė Tau, amžinasis Dieve Tėve,
kad, mus be galo mylėdamas,
atidavei mums vienatinį savo Sūnų!
Šventosios Dvasios veikimu Jis priėmė kūną
Nekaltosios Mergelės Marijos įsčiose
ir gimė Betliejuje prieš du tūkstančius metų.

Jis tapo mūsų gyvenimo kelionės draugu
ir suteikė naują prasmę žmonijos istorijai.
Ištikimai mylėdami,
su Juo mes keliaujame per vargus ir kančias
į naująjį dangų ir naująją žemę,
kur Tu, nugalėjęs mirtį, būsi viskas visiems.

Garbė ir šlovė Tau, Švenčiausioji Trejybe,
Tau, aukščiausiasis, vienintelis Dieve!

Tėve, suteik malonę, kad Jubiliejaus metais
nuoširdžiai atsiverstume ir
džiaugsmingai grįžtume pas Tave;
kad šiais metais susitaikytų žmonės
ir suklestėtų santarvė tarp tautų;
kad kalavijus perkaltume į noragus,
o ginklų žvangesys užleistų vietą taikos giesmei.

Padaryk, Tėve, kad Jubiliejaus metais
ištikimai sektume Kristaus pavyzdžiu,
būtume jautrūs Šventosios Dvasios įkvėpimams,
stropiai klausytumės Tavo Žodžio
ir dažnai artintumės prie Tavo malonės versmių.

Garbė ir šlovė Tau, Švenčiausioji Trejybe,
Tau, aukščiausiasis, vienintelis Dieve!

Šventosios Dvasios galia sustiprink, Tėve, Bažnyčios ryžtą
iš naujo paskleisti Evangeliją tautose.
Vadovauk mūsų žingsniams pasaulio keliais,
kad skelbtume Kristų visu savo gyvenimu,
kreipk mūsų žingsnius į dangiškosios šviesos Tėvynę.

Kristaus sekėjai tegu spinduliuoja meile
varguoliams ir prislėgtiesiems,
tiesia pagalbos ranką stokojantiems
ir dosniai vykdo gailestingumo darbus.
Tebūna jie atlaidūs visiems,
kad ir patys galėtų iš Tavęs gauti atleidimą.

Garbė ir šlovė Tau, Švenčiausioji Trejybe,
Tau, aukščiausiasis, vienintelis Dieve!

Gerasis Tėve, suteik malonę,
kad visi tavo Sūnaus sekėjai, nuskaidrinta atmintimi
pripažinę savo trūkumus bei klaidas, broliškai susivienytų,
idant pasaulis įtikėtų Tave ir Tavo siųstąjį Kristų.
Tesuartėja didžiųjų religijų išpažinėjai.
Tesužino visi žmonės esą tavo vaikai.

Su tautų Motinos Marijos maldavimais
tegu vienijasi apaštalų ir krikščionių kankinių balsai,
visų laikų ir visų tautų teisiųjų žmonių troškimai,
kad Šventieji Metai kiekvienam mūsų ir visai Bažnyčiai
būtų naujos vilties ir džiugesio Šventojoje Dvasioje laikas.

Garbė ir šlovė Tau, Švenčiausioji Trejybe,
Tau, aukščiausiasis, vienintelis Dieve!

Tau, Visagali Dieve Tėve, gamtos ir žmogaus Kūrėjau,
per Jėzų Kristų, visų laikų ir istorijos Viešpatį,
visatą pašventinančioje Dvasioje
gyrius, garbė ir šlovė
dabar ir per amžius!
Amen.