Žinia 2000 m. Pasaulinės turizmo dienos proga

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 653
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS: MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TURISMO (27 SETTEMBRE 2000)
DATA: 2000-07-29
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 16 (112), 2000, p. 2–3.
ŽANRAS: Visuotinė Bažnyčia
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: Visuotinė Bažnyčia (~30 –...)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 16 (112), 2000, p. 2–3.
SKIRSNIAI

Popiežius JONAS PAULIUS II

Žinia 2000 m. Pasaulinės turizmo dienos proga

[2000 m. rugsėjo 27-oji]

2000 m. liepos 29 d.

1. Didysis jubiliejus, kuriuo prasidėjo naujasis tūkstantmetis, yra visą Bažnyčios gyvenimą apšviečiančios malonės metas. Tai Apvaizdos suteikta proga iš pagrindų atsinaujinti, vėl pakviesti grįžti prie Evangelijos versmių. Šis kvietimas taikomas visai Bažnyčiai, visai jos veiklai, visiems projektams bei perspektyvoms. Būtent persiėmę tokia dvasia, krikščionys turėtų sutikti Pasaulinę turizmo dieną, kuri bus švenčiama 2000 m. rugsėjo 27-ąją. Žvelgdami į turizmą Jubiliejinio susitikimo šviesoje, jie stengsis rasti motyvų labiau evangeliškai atsinaujinti, turėdami prieš akis mūsų laikų lūkesčius bei iššūkius.

Jubiliejus, primenantis centrinį žmonijos istorijos įvykį, krikščionims tampa Apvaizdos suteikta proga išpažinti savo tikėjimą ir evangelizuoti, tvirtai suvokiant, kad Dievo Sūnaus įsikūnijimas ir jo mirtimi bei prisikėlimu įvykdytas išganymas yra tikrasis kriterijus laikinajai tikrovei ir kiekvienam užmojui, kuriuo siekiama žmogaus gyvenimą padaryti žmogiškesnį, įvertinti (plg. Incarnationis mysterium, 1).

Šioje perspektyvoje norėčiau pateikti keletą apmąstymų, kurie padėtų geriau suvokti šio reikšmingo įvykio, kuriam Pasaulinė turizmo organizacija šiais metais skyrė temą „Technologija ir gamta – du iššūkiai turizmui auštant XXI amžiui“, vertę.

2. Jubiliejus yra didelė dvasinė, asmeninė ir bendruomeninė patirtis. Jo šerdis turėtų būti tikinčiojo vidinis susitikimas su gailestinguoju Dievu, kuris Kristuje, vieninteliame kiekvieno žmogaus ir viso žmogaus Išganytojuje, išskleidžia savo tėviškas rankas, kad jį apkabintų. Tačiau Jubiliejus taip pat yra tikinčiųjų, pašauktų skleisti Kristaus naujieną įvairioje dėl šiuolaikinės technologijos plėtros vis labiau sąveikaujančio pasaulio tikrovėje, tarpusavio susitikimas bendruomenėje.

Gamta ir technologija yra dvi pagrindinės sritys, kur žmogus jaučiasi galįs realizuoti savo galimybes paklusdamas Kūrėjo, davusio jam tvarkyti pasaulį, priesakui (plg. IV Eucharistijos malda). Jubiliejus taip pat skirtas paskatinti susitikimo su Viešpačiu nuskaistintus tikinčiuosius su nauju užsidegimu vykdyti savo misiją pasaulyje. Ši misija susijusi su nuolatiniu dėmesingumu kosmoso tikrovei, istorijos raidai, konkrečiai asmenų ir tautų egzistencijai. Išganingąją Kristaus naujieną būtina skelbti visur, nes, pasak Vatikano II Susirinkimo, kalbama apie žmogaus išgelbėjimą ir žmonių visuomenės atnaujinimą (plg. Gaudium et spes, 3). Šis nuolatinis tikslas valdo Bažnyčios žingsnius ir skatina ją nepaliaujamai stengtis nešti Evangeliją į kiekvieną žmonių egzistencijos aplinką.

Šiuo požiūriu Pasaulinės turizmo dienos šventimas yra naudinga proga apmąstyti turizmo evangelizacijai teikiamas galimybes. Tai turėtų rūpėti ne tik profesionaliems turizmo darbuotojams ar tiems, kurie šiai sričiai skiria savo laisvalaikį, bet ir žmonėms, gyvenantiems turistinėse vietovėse ar priklausantiems krikščionių bendruomenėms, turinčioms nuolatinį ryšį su piligrimais ir turistais.

3. Technologija ir gamta yra du dideli iššūkiai mūsų laikų turizmui. Jie verčia mus iš naujo apsvarstyti kai kuriuos reikšmingus jo aspektus ir iš to kylančias pastoracines galimybes. Spaudžiant naujiems gyvenimo modeliams, turizmas keičia savo veidą. Iš „poilsio“ laiko jis vis labiau virsta kelionių bei kultūrinių atostogų galimybe. Vis didėja paplitęs troškimas „iš naujo atrasti“ gamtą ir „noras“ užmegzti naujas pažintis bei patirti ką nors nauja. Naudojantis technologijos atvertomis šiuolaikinėmis galimybėmis, įmanoma užmegzti naujus ryšius, keliauti šeimomis ar bendruomenėmis, lankytis vieniems pas kitus įvairių miestų bei tautų žmonėms, ypač jaunuoliams.

Būtent dėl didėjančio savo potencialo turizmas žadina tam tikrus apmąstymus, kuriuos pabrėžia ir Didžiojo jubiliejaus naujiena. Čia norėčiau paminėti du Jubiliejaus kelionės aspektus, kuriuos turizmas galėtų skatinti, – susitikimą su Kristumi ir bendruomeninį dalijimąsi. Gaivinamas Jubiliejaus dvasios, turizmas gali tapti apvaizdinga susitikimo erdve ir vertinga solidarumo galimybe.

4. Pirmiausia dėl turizmo kaip susitikimo erdvės. Per Jubiliejų Bažnyčia skelbia, jog prieš 2000 metų Dievas atėjo, kad asmeniškai prabiltų apie save žmogui ir parodytų jam kelią, kuriuo Jį būtų galima pasiekti (plg. Tertio millennio adveniente, 6). Ano meto dieviškoji iniciatyva be paliovos skleidžia savo veiksmingumą iki mūsų dienų, įgalindama visų laikų žmones, vadinasi, ir mūsų amžininkus, asmeniškai patirti Kristaus buvimą savo pačių istorijoje.

Šio susitikimo vieta pirmiausia yra Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentų šventimas. Per šiuos sakramentus vidinis gyvenimas tikėjimo skleidžiamoje šviesoje įgyja prasmę bei kryptį. Šiuo požiūriu atostogos ir kelionės gali būti geras laikas žmogiškumo bei dvasingumo spragoms užtaisyti.

Tvirtai tikiu, kad turizmas visada bus vaisingų susitikimų galimybė: susitikimo su Dievu, rodančio mums savo meilę bei apvaizdą per kūriniją ir žmogaus darbus; susitikimo su savimi apmąstymo bei vidinio įsiklausymo tyloje; susitikimo su kitais siekiant žmonių ir tautų giedro sugyvenimo.

5. Turizmas taip pat yra solidarumo galimybė. Kviesdamas vidujai atsiversti ir susitaikyti su broliais, Jubiliejus akina tikinčiuosius ir geros valios žmones kurti gailestingumu, teisingumu bei taika pagrįstą socialinę tvarką. Jis skatina mus suvokti savo pareigas gamtos ir skurdo bei išnaudojimo, dėl kurių kenčia tiek daug žmonių ir pasaulio šalių, atžvilgiu.

Tad Jubiliejaus naujiena akina piligrimus ir turistus turėti akis, gebančias „matyti“ tikrovę už daiktų paviršiaus, ypač turint progą aplankyti vietoves, kur žmonių gyvenimo sąlygos sunkios, o jų lygiateisiškos plėtros troškimui rimtai grasina aplinkos disbalanso ar struktūrinio neteisingumo veiksniai.

Tad turizmas, šiandien pasižymintis tarptautiniais matmenimis, gali būti vertingas indėlis į solidarumo kultūrą ir skatinti Jubiliejaus akinamą tarptautinį bendradarbiavimą (plg. Incarnationis mysterium, 2). Per 600 milijonų žmonių, kasmet judančių iš vienos šalies į kitą, abipusiškai vieni kitus pažindami ir tiesiogiai susidurdami su įvairia tikrove, gali padaryti turizmą pirmutinės svarbos veiksniu kuriant visų bendradarbiavimui atvirą pasaulį.

6. Karštai viliuosi, kad Pasaulinė turizmo diena šiais Jubiliejaus metais padės turizmo vadovams ir darbuotojams, tikintiesiems ir geros valios žmonėms, individams ir bendruomenėms geriau suvokti tokio milžiniško žmonių judėjimo keliamus iššūkius bei teikiamas galimybes.

Visiems šioje srityje dirbantiems reiškiu savo padėką už jų pastangas prisidėti prie naudingo laisvalaikio praleidimo ir už žmonių bei tautų draugiškų tarpusavio ryšių skatinimą. Ypač dėkoju pastoracijos darbuotojams, visas savo jėgas skiriantiems tam, kad ir ši ypatinga žmogaus gyvenimo sritis persiimtų Evangelija.

Visiems jums meldžiu Marijos, Evangelizacijos Žvaigždės, dieviškosios pagalbos ir nuoširdžiai teikiu kiekvienam iš jūsų ypatingą apaštališkąjį palaiminimą kaip nuolatinio geranoriškumo ženklą.

Castel Gandolfo, 2000 m. liepos 29 d.

JONAS PAULIUS II