Paskutinė popiežiaus Jono Pauliaus II parengta žinia „Regina caeli“

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Po šv. Mišių už amžinybėn iškeliavusį Joną Paulių II, prieš recituojant maldą Regina caeli, arkivyskupas Leonardo Sandri, Vatikano valstybės sekretoriato substitutas, Šv. Petro aikštėje perskaitė popiežiaus Jono Pauliaus II žinią, kurią jis buvo parengęs perskaityti Dievo gailestingumo sekmadienį. / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 593
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS: CELEBRAZIONE EUCARISTICA IN SUFFRAGIO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II REGINA CÆLI Solennità della Divina Misericordia II Domenica di Pasqua, 3 aprile 2005
DATA: 2005-04-03
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 7 (223), 2005, p. 3–4.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 7 (223), 2005, p. 3–4.
SKIRSNIAI

Paskutinė popiežiaus Jono Pauliaus II parengta žinia „Regina caeli“

[2005 m. balandžio 3 d.]

2005 m. balandžio 3 d.

Po šv. Mišių už amžinybėn iškeliavusį Joną Paulių II, prieš recituojant maldą Regina caeli, arkivyskupas Leonardo Sandri, Vatikano valstybės sekretoriato substitutas, Šv. Petro aikštėje perskaitė popiežiaus Jono Pauliaus II žinią, kurią jis buvo parengęs perskaityti Dievo gailestingumo sekmadienį.

Brangūs Broliai ir Seserys!

1. Džiugus Velykų „Aleliuja“ aidi ir šiandien. Šiandieniame skaitinyje iš šv. Jono evangelijos pabrėžiama, jog Prisikėlusysis tos dienos vakare pasirodė apaštalams ir „parodė jiems rankas ir šoną“/i> (Jn 20, 20), tai yra skausmingos kančios ženklus, neišdildomai įsispaudusius į jo kūną ir po prisikėlimo. Šios garbingos žaizdos, kurias jis po aštuonių dienų leido paliesti nepatikliam Tomui, atskleidžia Dievo gailestingumą, nes „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų“ (Jn 3, 16).

Šis meilės slėpinys yra šiandienės „Baltojo sekmadienio“, skirto Dieviškojo gailestingumo kultui, liturgijos centras.

2. Žmonijai, kuri kartais atrodo pražuvusi ir valdoma blogio galios, savanaudiškumo ir baimės, prisikėlęs Viešpats kaip dovaną siūlo atleidžiančią, sutaikinančią ir dvasią vilčiai atveriančią meilę. Būtent meilė atverčia širdis ir teikia taiką. Kaip labai pasauliui būtina suprasti ir priimti dieviškąjį gailestingumą!

Viešpatie, kuris savo mirtimi ir prisikėlimu apreiškei Tėvo meilę, mes tikime tave ir su pasitikėjimu kartojame tau šiandien: Jėzau, pasitikiu tavimi, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.

3. Liturginė Viešpaties Apreiškimo iškilmė, kurią rytoj švęsime, akina mus Marijos akimis įsimąstyti į nepaprastą gailestingosios meilės, trykštančios iš Kristaus širdies, slėpinį. Jos padedami galime suvokti Velykų džiaugsmo prasmę – džiaugsmo, kuris remiasi šia tikrybe: Tas, kurį Marija nešiojo savo įsčiose, kuris už mus kentėjo ir numirė, tikrai prisikėlė. Aleliuja!