Bendrosios audiencijos katechezė

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Katechezės apie Šventosios Dvasios dovanas. Tema „Supratimo dovana“ / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 260
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 30 aprile 2014 I doni dello Spirito Santo: 2. L'Intelletto
DATA: 2014-04-30
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 5 (407), 2014, p. 2–3.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 5 (407), 2014, p. 2–3.
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė
Šventosios Dvasios dovanos. II. Supratimo dovana

2014 m. balandžio 30 d.

Panagrinėjęs išmintį, kuri yra pirmoji iš septynių Šventosios Dvasios dovanų, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į antrąją dovaną – supratimą. Čia kalbama ne apie žmogiškąjį įžvalgumą, intelektinį gebėjimą, kuris daugmaž mums visiems būdingas. Tai veikiau malonė, kurią gali duoti tik Šventoji Dvasia, ir kuri pažadina krikščionio gebėjimą pranokti išorinį tikrovės aspektą ir žvelgti į Dievo minties bei jo išganymo plano gelmes.

Apaštalas Paulius, kreipdamasis į Korinto bendruomenę, labai gerai aprašo šios dovanos poveikį – tai, ką mumyse nuveikia supratimo dovana: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per Dvasią“ (1 Kor 2, 9–10). Žinoma, tai nereiškia, kad krikščionis gali viską suprasti ir pažinti visus Dievo planus; visa tai bus aiškiai apreikšta tik tuomet, kai Dievo akivaizdoje būsime iš tikrųjų su juo susivieniję. Tačiau, kaip rodo pati žodžio reikšmė, supratimas (lot. intellectus) leidžia – „intus legere“ – „vidujai išskaityti, įžvelgti“. Ši dovana leidžia mums suvokti dalykus taip, kaip Dievas juos suvokia, Dievo supratimu. Nes juk galima suvokti situaciją žmogiškuoju supratimu, apdairumu, ir tai gerai. Tačiau suvokti situaciją nuodugniai, kaip Dievas ją supranta, yra šios dovanos padarinys. Jėzus panorėjo mums atsiųsti Šventąją Dvasią, kad turėtume šią dovaną, kad galėtume suvokti dalykus, kaip Dievas juos suvokia, Dievo supratimu. Tai graži dovana, kuria Viešpats visus apdovanojo. Tai dovana, per kurią Šventoji Dvasia mus veda į Dievo artumą ir leidžia mums dalyvauti jo parengtame meilės plane.

Taigi aišku, kad supratimo dovana glaudžiai susijusi su tikėjimu. Kai Šventoji Dvasia apsigyvena mūsų širdyse ir apšviečia mūsų protus, vis labiau ugdomas mūsų supratimas visko, ką Viešpats sakė ar nuveikė. Pats Jėzus savo mokiniams buvo pažadėjęs: atsiųsiu jums Šventąją Dvasią, ji leis suprasti viską, ko mokiau, – suprasti Jėzaus mokymą, suprasti Jo žodį, suprasti Evangeliją, suprasti Dievo žodį. Galima skaityti Evangeliją ir kai ką suprasti, bet jei ją skaitome gavę šią Šventosios Dvasios dovaną, suprantame Dievo žodžių gelmę. Tai didelė dovana, kurios turime visi prašyti, taip pat prašyti visi drauge: suteik mums, Viešpatie, supratimo dovaną.

Luko evangelijoje yra epizodas, labai gerai išreiškiantis šios dovanos gilumą ir galią. Du Jėzaus mokiniai, dalyvavę jo nukryžiavime ir palaidojime, nusivylę ir prislėgti palieka Jeruzalę ir grįžta į savo kaimą Emausą. Jiems bekeliaujant prie jų prisijungia prisikėlęs Jėzus, jis pradeda su jais kalbėtis, tačiau liūdesio ir nevilties aptemdytos jų akys nepajėgia jo atpažinti. Jėzus eina kartu, tačiau jie tokie liūdni, tokie nusivylę, kad jo neatpažįsta. Tačiau kai Viešpats jiems paaiškina Raštus, kad jie suprastų, jog jam reikėjo kentėti ir mirti, kad po to prisikeltų, jų supratimas atsiveria, o širdyje vėl įsižiebia viltis (plg. Lk 24, 13–27). Būtent tai Šventosios Dvasios darbas: ji atveria mūsų supratimą, atveria mus, kad geriau suprastume, kad gerai suprastume Dievo dalykus, žmogiškuosius dalykus, situacijas – viską. Supratimo dovana yra svarbi mūsų krikščioniškame gyvenime. Prašykime Viešpatį, kad mums ją duotų, kad visiems duotų šią dovaną, idant suprastume, kas vyksta, kad suprastume taip, kaip Jis supranta, o visų pirma, kad suprastume Dievo žodį Evangelijoje. Ačiū.