Bendrosios audiencijos katechezė

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Katechezės apie Bažnyčią. Tema „Nauja sandora ir nauja tauta“ / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
ŽYMĖS
Bažnyčia
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 287
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI Mercoledì, 6 agosto 2014 La Chiesa: 3. Nuova alleanza e nuovo popolo
DATA: 2014-08-06
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 9 (411), 2014, p. 3–4.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 9 (411), 2014, p. 3–4.
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė
Bažnyčia. 3. Nauja sandora ir nauja tauta

2014 m. rugpjūčio 6 d.

Ankstesnėse katechezėse matėme, kaip Bažnyčia sudaro tautą, parengtą Dievo su meile ir kantrybe, tai tautai mes visi esame pašaukti priklausyti. Šiandien norėčiau pabrėžti tą būdingą šiai tautai naujovę. Iš tikrųjų kalbama apie naują tautą, pagrįstą nauja sandora, kurią Viešpats Jėzus įsteigė dovanodamas savo gyvybę. Šis naujumas nepaneigia ankstesnės kelionės ir nėra jai priešingas, bet veda pirmyn, veda į išsipildymą.

Yra labai reikšminga figūra, kuri veikia kaip Senojo ir Naujojo Testamento jungiamoji grandis: tai Jonas Krikštytojas. Pasak sinoptinių Evangelijų, jis yra „pirmtakas“, parengiantis Viešpaties atėjimui, paruošiantis žmonių širdis atsiversti ir priimti Dievo paguodą, kuri jau čia pat. Pasak Jono evangelijos, jis yra „liudytojas“, nes leidžia mums atpažinti Jėzuje Tą, kuris ateina iš aukštybių, kad atleistų mūsų nuodėmes ir padarytų savo tautą sau sužadėtine, naujosios žmonijos pirmiena. Jonas Krikštytojas, būdamas „pirmtakas“ ir „liudytojas“, atlieka kertinį vaidmenį visame Rašte, nes jis sudaro tiltą tarp Senojo Testamento pažado ir jo išsipildymo, tarp pranašysčių ir jų įgyvendinimo Jėzuje Kristuje. Savo liudijimu Jonas mums nurodo Jėzų, kviečia juo sekti ir kalba mums be užuolankų, kad tai reikalauja nuolankumo, atgailos ir atsivertimo: tai kvietimas siekti nuolankumo, atgailos ir atsivertimo.

Kaip Mozė sudarė sandorą su Dievu ant Sinajaus kalno gauto įstatymo pagrindu, taip ir Jėzus nuo Galilėjos ežero pakrantės kalvos duoda savo mokiniams ir miniai naują mokymą, prasidedantį Palaiminimais. Mozė duoda Įstatymą ant Sinajaus kalno, o Jėzus, naujasis Mozė, duoda Įstatymą ant Galilėjos ežero kalvos šlaito. Palaiminimai yra kelias, kurį Dievas mums nurodo kaip atsakymą į įgimtą žmogaus laimės troškimą, jie tobulai atbaigia Senojo Testamento įsakymus. Mes esame įpratę įsiminti dešimtį įsakymų – be abejo, jūs visi juos žinote, mokėtės per katekizmo pamokas, – bet nesame įpratę kartoti Palaiminimų. Tačiau pabandykime juos įsiminti ir įspausti į savo širdį. Padarykime taip: aš sakysiu juos po vieną, o jūs kartosite. Ar gerai?

Pirmasis: „Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė“. [Žmonės kartoja]

„Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė.“ [Žmonės kartoja]

„Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia.“ Padėsiu jums [kartoja su žmonėmis]: „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia.“

„Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“ [Žmonės kartoja]

Labai gerai! Bet padarykime dar vieną dalyką: užduodu jums namų darbą. Pasiimkite Evangeliją, kurią nešiojatės su savimi... Atsimenate, visuomet turėtumėte nešiotis su savimi mažą Evangelijų knygelę rankinėje ar kišenėje, visuomet; tą, kurią turite namie. Taigi nešiotis Evangeliją, ir pirmuosiuose Mato skyriuose – manau, kad penktame – rasite Palaiminimus. Šiandien, rytoj namie perskaitykite juos. Ar padarysite tai? [Žmonės atsako: Taip!] Perskaitykite, kad nepamirštumėte jų, nes tai yra Jėzaus mums duotas Įstatymas. Ar padarysite tai? Ačiū.

Šiuose žodžiuose yra visa Kristaus atnešta naujovė, visas Kristaus naujumas yra šiuose žodžiuose. Iš tikrųjų Palaiminimai yra Jėzaus atvaizdas, jo gyvenimo būdas. Tai kelias į tikrą laimę, ir tuo keliu mes taip pat galime keliauti su Jėzaus mums duodama malone.

Be Naujojo Įstatymo, Jėzus mums taip pat duoda „protokolą“, pagal kurį būsime teisiami. Pasaulio pabaigoje mes būsime teisiami. Kokie klausimai bus mums užduoti? Ko mūsų paklaus? Koks tas protokolas, pagal kurį teisėjas mus teis? Jį randame Mato evangelijos 25 skyriuje. Šiandienos užduotis yra perskaityti Mato evangelijos 5 skyrių, kur pateikiami Palaiminimai; taip pat perskaityti 25 skyrių, kur yra protokolas, klausimai, kurie mums bus užduoti Teismo dieną. Mes neturėsime titulų, kreditų ar privilegijų, kuriais galėtume remtis. Viešpats mus atpažins, jei savo ruožtu mes atpažinome jį beturtyje, alkanajame, varguolyje ir atstumtajame, kenčiančiame ir vienišajame... Tai vienas iš pamatinių kriterijų vertinant mūsų krikščioniškąjį gyvenimą, pagal kurį Jėzus mus ragina lygiuotis kiekvieną dieną. Skaitau Palaiminimus ir mąstau, koks turi būti mano krikščioniškasis gyvenimas, tuomet tiriu savo sąžinę pagal Mato 25-ąjį skyrių. Kiekvieną dieną: padariau tai, padariau tai, padariau tai.... tai bus mums naudinga! Tai paprasti, bet konkretūs dalykai.

Brangūs bičiuliai, naujoji sandora iš tikrųjų ir yra atpažinti save Kristuje, apgaubtą Dievo gailestingumo ir užuojautos. Tai pripildo mūsų širdį džiaugsmo, dėl to mūsų gyvenimas tampa gražus ir tikėtinas Dievo meilės liudijimas visiems mūsų kasdien sutinkamiems broliams ir seserims. Atsiminkite namų darbą! Mato 5-asis ir Mato 25-asis skyriai. Ačiū!