Kalėdų nakties homilija

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 843
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: SANTA MESSA DELLA NOTTE NATALE DEL SIGNORE OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO Basilica Vaticana Giovedì, 24 dicembre 2015
DATA: 2015-12-24
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 1 (427), 2016, p. 2.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 1 (427), 2016, p. 2.
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Homilija per Kalėdų nakties šv. Mišias

Vatikanas, 2015 m. gruodžio 24 d.

Šią naktį sušvinta „didi šviesa“ (Iz 9, 1); mus apšviečia Jėzaus gimimo šviesa. Kokie teisingi ir aktualūs yra ką tik girdėti pranašo Izaijo žodžiai: „Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą“ (9, 2)! Mūsų širdis jau kupina džiaugsmo laukė šios akimirkos, tačiau dabar šis jausmas dar sustiprėjo ir liejasi per kraštus, nes pažadas išpildytas, galiausiai įgyvendintas. Džiaugsmas ir linksmybė mums laiduoja, kad šios nakties slėpinio žinia tikrai yra iš Dievo. Nėra vietos abejonei – palikime ją skeptikams, kurie, kreipdamiesi vien į protą, niekada nesuranda tiesos. Nėra vietos abejingumui, vyraujančiam širdyse tų, kurie negeba mylėti iš baimės ko nors netekti. Išgintas visas liūdesys, nes Kūdikėlis Jėzus yra tikroji širdies paguoda.

Šiandien gimė Dievo Sūnus, ir viskas keičiasi. Pasaulio Gelbėtojas ateina tapti mūsų žmogiškosios prigimties dalininku, mes nebesame vieni ir apleisti. Mergelė siūlo savo Sūnų kaip naujo gyvenimo pradą. Šiandien iš naujo atrandame, kas esame! Šią naktį mums parodomas kelias tikslui pasiekti. Dabar turime liautis bijoti ir būgštauti, nes šviesa rodo kelią į Betliejų. Negalime delsti. Nevalia stoviniuoti. Turime eiti išvysti savo Gelbėtoją ėdžiose. Štai džiaugsmo ir linksmybės priežastis: tas Kūdikis „mums gimė“ ir „duotas mums“, kaip skelbia Izaijas (plg. 9, 5). Tautai, kuri jau du tūkstančius metų keliauja pasaulio keliais, kad kiekvieną žmogų padarytų šio džiaugsmo dalininku, patikėta užduotis padaryti „Taikos Kunigaikštį“ žinomą ir tapti jo veiksmingu įrankiu tarp tautų.

Tad girdėdami kalbant apie Kristaus gimimą, nutilkime ir leiskime kalbėti tam Kūdikiui; nenukreipdami žvilgsnio nuo jo veido įsidėkime jo žodžius į savo širdį. Jei paimsime jį į savo rankas ir leisimės jo apkabinami, jis atneš į širdį begalinę ramybę. Šis Kūdikis mus moko to, kas iš tikrųjų yra esminga mūsų gyvenime. Jėzus gimsta pasaulio varge, nes jam ir jo šeimai neatsiranda vietos užeigoje. Prieglobstį ir ramstį jis suranda tvarte ir paguldomas į galvijų ėdžias. Ir šitoje niekybėje vis dėlto sušvinta Dievo šlovės šviesa. Nuo čia paprastą širdį turintiems žmonėms prasideda kelias į tikrą išlaisvinimą ir amžiną atpirkimą. Iš šito Kūdikio, kurio veide įsispaudę Dievo Tėvo gerumo, gailestingumo ir meilės bruožai, visiems mums, jo mokiniams, kyla, pasak apaštalo Pauliaus mokymo, pareiga atsisakyti „bedievystės“ ir pasaulio turtų, kad gyventume „santūriai, teisingai ir maldingai“ (Tit 2, 12).

Visuomenėje, dažnai apgirtusioje nuo vartojimo ir pramogų, pertekliaus ir prabangos, regimybės ir savimeilės, jis mus kviečia elgtis santūriai, t. y. paprastai, pusiausvirai, tiesiai, gebant suvokti tai, kas esminga, ir tuo gyventi. Pasaulyje, kuris pernelyg dažnai per griežtas nusidėjėliui ir atlaidus nuodėmei, būtina puoselėti stiprų teisingumo jausmą, ieškoti Dievo valios ir ją įgyvendinti. Abejingumo kultūroje, kuri neretai būna negailestinga, mūsų gyvensena turi būti kupina maldingumo, įsijautimo, atjautos, gailestingumo, kasdien semiamų iš maldos šaltinio.

Kaip Betliejaus piemenys, mes irgi nuostabos kupinomis akimis galime žvelgti į Kūdikį Jėzų, Dievo Sūnų. Jo akivaizdoje ir iš mūsų širdžių tekyla maldavimas: „Viešpatie, parodyk mums savo ištikimą meilę ir išgelbėk mus“ (Ps 85, 8).