Kreipimasis Lietuvos vyskupų vizito ad limina Apostolorum proga

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė Vatikano radijas, BŽ.
TURINYS
ŽYMĖS
Lietuva, popiežius
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 311
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AGLI ECC.MI PRESULI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DI LITUANIA, IN VISITA
DATA: 2015-02-02
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 2 (416), 2015, p. 8.
SERIJA: Ad limina Apostolorum
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Dvasininkai
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
LEIDINIAI
Tekstas: biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 2 (416), 2015, p. 8.
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Kreipimasis Lietuvos vyskupų vizito ad limina proga

2015 m. vasario 2 d.

Brangieji Broliai Vyskupai,

Priimu jus su džiaugsmu jūsų vizito ad limina Apostolorumproga; sveikinu jus kiekvieną ir vietines Bažnyčias, kurias Viešpats patikėjo jūsų tėviškam vadovavimui.

Atvykote į Romą su savo jaunatve, bet ir su savo herojiškumu. Iš tiesų, tarp jūsų yra keletas jaunų brolių, bet visų pirma vyskupai, išgyvenę liūdną persekiojimų laikotarpį. Ačiū jums už Jėzaus Kristaus liudijimą ir už tarnystę šventajai Dievo tautai!

Lietuva visada turėjo ganytojų, artimų savo kaimenei, solidarių su ja. Tautos istorijoje jie rūpestingai lydėjo savo žmones ne tik tikėjimo kelyje ar padėjo spręsti medžiaginius sunkumus, bet ir prisidėjo prie pilietinio ir kultūrinio visuomenės ugdymo; visuomenės, kurios istorinį ir tapatybinį pamatą sudaro Evangelijos jėga ir meilė Švenčiausiajai Dievo Motinai. Jūs esate šios istorijos, šio ganytojiškos meilės palikimo paveldėtojai ir tai patvirtinate energingu veikimu, jus gaivinančia vienybe ir ištverme siekdami tikslų, kuriuos Dvasia jums nurodo.

Brangieji broliai, man pažįstamos jūsų apaštališkosios pastangos. Jūsų Bažnyčią šalyje ilgą laiką persekiojo žmogaus orumui ir laisvei priešiškos ideologijos, o šiandien turite stoti akistaton naujų pavojų, tokių kaip sekuliarizmas ir reliatyvizmas. Todėl, nepavargstamai skelbiant Evangeliją ir krikščioniškąsias vertybes, negalima užmiršti ir konstruktyvaus dialogo su visais, taip pat su tais, kurie nepriklauso Bažnyčiai ar yra nutolę nuo religinės patirties. Rūpinkitės, kad krikščioniškosios bendruomenės visada būtų svetingos, atviros konstruktyviai diskusijai, kad jos būtų stimulas visai visuomenei siekti bendro gėrio.

Žinau apie jūsų nuolatines pastangas ir rūpinimąsi kunigais, kuriuos Dievas jums davė. Neužmirškite, jog visų pirma reikia melstis, kad Dievas pašauktų dosnių kunigų, gebančių aukotis ir pasišvęsti. Taip pat ir įsitikinusių pasauliečių, kurie imtųsi atsakomybės bažnytinėje bendruomenėje ir įneštų svarbų indėlį į pilietinę visuomenę. Viešpats jums duos, jei to melsite ir jei sugebėsite drąsinti, kad savo brandaus tikėjimo jėga jie būtų aktyvūs pilietinio, kultūrinio, politinio ir socialinio veikimo sferose.

Kaip žinote, dabartiniu metu Bažnyčia ypač apmąsto šeimą, jos grožį, vertingumą ir iššūkius, su kuriais ji susiduria mūsų laikais. Drąsinu ir jus, kaip ganytojus, savo indėliu prisidėti prie šių apmąstymų, o pirmiausia rūpintis šeimų sielovada, kad sutuoktiniai jaustų krikščionių bendruomenės artumą ir būtų jiems padedama nesekti šiuo pasauliu, bet nuolat atsinaujinti pagal Evangelijos dvasią (plg. Rom 12, 2). Ir jūsų šaliai, tapusiai visateise Europos Sąjungos nare, kelia grėsmę ideologijos, kurios norėtų įskiepyti šeimą destabilizuojančius elementus, kylančius iš neteisingai suprantamos asmens laisvės. Šimtametės lietuvių tradicijos padės jums protingai ir su tikėjimu atsiliepti į tuos iššūkius.

Norėčiau jus paraginti ypatingą dėmesį skirti pašaukimams į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Bažnyčia Lietuvoje niekada tenepavargsta be paliovos melsti pašaukimų! Taip pat prašau jus rūpintis derama, pradine ir nuolatine, kunigų, vienuolių, seminaristų formacija, ypatingą dėmesį skiriant dvasiniam gyvenimui ir dorovei, taip pat ugdyti evangelinį neturtą ir mokyti materialines vertybes tvarkyti pagal Bažnyčios socialinio mokymo principus. Mylėkite savo kunigus, būkite pasiekiami, kai jie jūsų ieško, nelaukite, kol jie jūsų ieškos, nepalikite jų vienų sunkumuose. Stropiai rūpinkitės ir katechetais, savuoju liudijimu perduokite jiems evangelizavimo džiaugsmą.

Galiausiai prašau jus rūpintis vargšais. Taip pat ir Lietuvoje, nepaisant dabartinės ekonominės pažangos, yra daug žmonių, kuriems reikia padėti, neturinčių darbo, sergančių, apleistų. Būkite jiems artimi. Neužmirškite ir tų, ypač jaunimo, kurie dėl įvairių priežasčių išvyksta iš šalies ir naujų kelių ieško užsienyje. Didėjantis jų skaičius ir jų poreikiai reikalauja Vyskupų Konferencijos dėmesio ir sielovadinės globos, kad jie išsaugotų tikėjimą ir lietuvių religines tradicijas.

Brangieji Broliai, ačiū jums už vizitą. Parvežkite mano sveikinimus savo vietinėms Bažnyčioms ir visiems tautiečiams. Mergelė Marija, jūsų šalyje itin gerbiama Vilniaus Aušros Vartuose, Šiluvoje ir daugelyje kitų vietų, teužtaria Bažnyčią Lietuvoje: teapgaubia savo apsiaustu kunigus, vienuolius, vienuoles ir visus tikinčiuosius, tegul išmeldžia visai bendruomenei Viešpaties malonių pilnatvę. Aš jus atsimenu savo maldose ir jūsų prašau melstis už mane, iš širdies suteikdamas jums apaštališkąjį palaiminimą.

Vatikanas, 2015 m. vasario 2 d.
Kristaus Paaukojimo šventė

PRANCIŠKUS