Apaštališkasis laiškas motu proprio forma TRADITIONIS CUSTODES dėl Romos liturgijos iki 1970 m. reformos naudojimo

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė LVKS.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1160
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU «PROPRIO» DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO «TRADITIONIS CUSTODES» SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970
DATA: 2021-07-16
PIRMINIS ŠALTINIS: lvk.lcn.lt
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Apaštališkasis laiškas motu proprio forma
TRADITIONIS CUSTODES
dėl Romos liturgijos iki 1970 m. reformos naudojimo

2021 m. liepos 16 d.

Tradicijos saugotojai vyskupai bendrystėje su Romos vyskupu sudaro savo dalinių Bažnyčių vienybės regimą pradą ir pamatą [1]. Vadovaujant Šventajai Dvasiai, skelbdami Evangeliją ir švęsdami Eucharistiją jie valdo jiems patikėtas dalines Bažnyčias [2].

Mano garbingieji pirmtakai šventasis Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, puoselėdami Bažnyčios santarvę bei vienybę, tėviškai rūpindamiesi tais tikinčiaisiais, kurie kai kuriuose regionuose laikėsi liturginių formų, buvusių iki Vatikano II Susirinkimo norėtos reformos, leido ir nustatė galimybę naudotis šventojo Jono XXIII 1962 m. paskelbtu Romos mišiolu [3]. Tokiu būdu jie siekė „palengvinti išlaikyti bažnytinę bendrystę tiems katalikams, kurie jaučia prieraišumą kai kurioms ankstesnėms liturgijos formoms“, o ne kitoms [4].

Tęsdama mano garbingojo pirmtako Benedikto XVI iniciatyvą pakviesti vyskupus patikrinti Motu proprio „Summorum pontificum“ taikymą praslinkus trejiems metams po jo paskelbimo, Tikėjimo mokymo kongregacija 2020 metais atliko išsamią vyskupų konsultacinę apklausą; jos rezultatai buvo rūpestingai apsvarstyti atsižvelgiant į per tuos metus subrandintą patirtį. 

Apsvarstęs episkopato išreikštus pageidavimus ir išklausęs Tikėjimo mokymo kongregacijos nuomonę, dabar šiuo apaštališkuoju laišku trokštu dar atkakliau tęsti nuolatinį bažnytinės bendrystės siekį. Todėl laikau tinkama nustatyti šiuos dalykus:

Str. 1. Atitinkamai pagal Vatikano II Susirinkimo dekretus paskelbtos šventojo Pauliaus VI ir šventojo Jono Pauliaus II liturginės knygos yra vienintelė Romos apeigų lex orandi išraiška.

Str. 2. Diecezinis vyskupas, būdamas jam patikėtos dalinės Bažnyčios viso liturginio gyvenimo moderatorius, skatintojas ir saugotojas [5], privalo reguliuoti liturginio šventimo apeigas savo vyskupijoje [6]. Todėl išskirtinai jo kompetencijai priklauso leisti savo vyskupijoje naudotis 1962 m. Romos mišiolu, laikantis Apaštalų Sosto gairių.

Str. 3. Vyskupijoje, kurioje iki šiol egzistuoja viena ar daugiau grupių, kuriose liturgija švenčiama pagal Mišiolą, paskelbtą iki 1970 m. reformos, diecezinis vyskupas privalo:

§ 1. Nustatyti, kad tose grupėse nebūtų neigiamas liturginės reformos galiojimas ir teisėtumas, padiktuotas Vatikano II Susirinkimo ir popiežių Magisteriumo;

§ 2. Nurodyti vieną ar daugiau vietų, kur šių grupių tikintieji galėtų rinktis švęsti Eucharistiją (tačiau tai neturi vykti parapijos bažnyčiose ir neturi būti steigiamos naujos asmeninės parapijos). 

§ 3. Nurodytose vietose nustatyti dienas, kuriomis leidžiama švęsti Eucharistiją naudojantis šventojo Jono XXIII 1962 m. paskelbtu Romos mišiolu [7]. Taip celebruojant skaitiniai skelbiami vietos gimtąja kalba, naudojantis vyskupų konferencijų patvirtintais, liturgijai skirtais Šventojo Rašto vertimais;

§ 4 Paskirti kunigą, kuris kaip vyskupo delegatas būtų įpareigotas rūpintis tuo celebravimu ir tų tikinčiųjų grupių sielovada. Šis kunigas turi būti tinkamas šioms pareigoms, įgudęs naudotis iki 1970 m. reformos naudotu Missale Romanum, mokėti lotynų kalbą tiek, kad gerai suprastų rubrus ir liturginius tekstus, pasižymėtų gyva pastoracine meile ir bažnytinės bendrystės jausmu. Reikia, kad šis įpareigotas kunigas širdingai rūpintųsi ne tik oriu liturgijos celebravimu, bet ir tikinčiųjų pastoracija bei dvasine pagalba.

§ 5. Tinkamai veikti užtikrinant, kad šių tikinčiųjų labui kanoniškai įsteigtose asmeninėse parapijose veiksmingai vyktų dvasinis augimas, taip pat įvertinant, ar verta jas palikti, ar ne.

§ 6. Rūpintis, kad nebūtų leidžiama steigti naujų grupių.

Str. 4. Kunigai, įšventinti po šio motu proprio paskelbimo, norėdami celebruoti naudodamiesi 1962 m. Missale Romanum, privalo pateikti formalų prašymą dieceziniam vyskupui, kuris, prieš suteikdamas tokį leidimą, konsultuojasi su Apaštalų Sostu.

Str. 5. Kunigai, kurie jau celebruoja pagal 1962 m. Missale Romanum, kreipsis į diecezinį vyskupą leidimo toliau naudotis šia galimybe. 

Str. 6. Popiežiškosios komisijos Ecclesia Dei įsteigti pašvęstojo gyvenimo institutai ir apaštališkojo gyvenimo draugijos priskiriami Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos kompetencijai. 

Str. 7. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, taip pat Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacija savo kompetencijos dalykuose vykdo Šventojo Sosto valdžią ir stebi, kaip laikomasi šių potvarkių.

Str. 8. Ankstesnės normos, instrukcijos, leidimai bei papročiai, neatitinkantys šio motu proprio potvarkių, anuliuojami.

Įsakau laikytis visko, kas nutarta šiame apaštališkajame laiške motu proprio forma, laikantis visų jo dalių, nepaisant nieko, kas būtų priešinga, net jei būtų verta tai ypatingai paminėti, ir nustatau, kad jis būtų publikuotas dienraštyje L‘Osservatore Romano ir tuoj pat įsigaliotų, po to paskelbtas oficialiame Šventojo Sosto rinkinyje Acta Apostolicae Sedis.

Paskelbta Romoje, prie Šventojo Jono Laterane, 2021 metų liepos 16-ąją, Karmelio kalno Švč. M. Marijos liturginio minėjimo dieną, devintaisiais mūsų pontifikato metais.

PRANCIŠKUS

IŠNAŠOS

[1] Plg. Vatikano II Susirinkimas. Dogminė konst. apie Bažnyčią Lumen gentium (1964 m. lapkričio 21 d.), 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Plg. Vatikano II Susirinkimas. Dogminė konst. apie Bažnyčią Lumen gentium (1964 m. lapkričio 21 d.), 27: AAS 57 (1965) 32; Vatikano II Susirinkimas. Dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų Bažnyčioje Christus Dominus (1965 m. spalio 28 d.), 11: AAS 58 (1966) 677–678; Katalikų Bažnyčios katekizmas, 833.

[3] Plg. Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas motu proprio datae „Ecclesia Dei“ (1988 m. liepos 2 d.): AAS 80 (1998) 1495–1498; Benediktas XVI. Apaštališkasis laiškas motu proprio datae „Summorum Pontificum“ (2007 m. liepos 7 d.): AAS 99 (2007) 777–781; Apaštališkasis laiškas motu proprio datae „Ecclesiae unitatem“ (2009 m. liepos 2 d.) AAS 101 (2009) 710–711.

[4] Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas motu proprio datae „Ecclesia Dei“ (1988 m. liepos 2 d.), 5:AAS 80 (1998), 1498.

[5] Plg. Vatikano II Susirinkimas. Konst. apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium (1963 m. gruodžio 4 d.), 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum, 9; Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija. Instrukcija Redemptionis Sacramentum apie kai kuriuos Švenčiausiosios Eucharistijos atžvilgiu paisytinus ir vengtinus dalykus (2004 m. kovo 25 d.), 19–25: AAS 96 (2004) 555–557.

[6] Plg. KTK, kan. 375, § 1; kan. 392.

[7] Plg. Tikėjimo mokymo kongregacija. Dekretas Quo magis dėl septynių naujų eucharistinių dėkojimo giesmių Romos apeigų ekstraordinarine forma patvirtinimo (2020 m. vasario 22 d.) ir Dekretas Cum Sanctissima dėl liturgijos šventųjų garbei šventimo Romos apeigų ekstraordinarine forma (2020 m. vasario 22 d.): L’Osservatore Romano (2020 m. kovo 26 d.), p. 6.

IT © EIS.katalikai.lt   ID = 1160
Adresas: https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/motu-proprio/2021-07-16_traditionis-custodes
Paskelbta: 2021-08-25 18:44:49 | Patikslinta 2021-08-25 18:44:49.