Sveikinimas prieš kelionę į Baltijos šalis. Vaizdo žinia

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vaizdo žinia prieš apaštališkąjį apsilankymą Baltijos šalyse / Skelbė vatican.va, popiezausvizitas.lt, „Bažnyčios žinios“, išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018.
TURINYS
ŽYMĖS
bendrystė, Lietuva
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1087
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE DELL'IMMINENTE VIAGGIO APOSTOLICO IN LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA [22-25 SETTEMBRE 2018]
DATA: 2018-09-20
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 10.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Baltijos šalys
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Tekstas: 
biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 10
Knygelėje Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018. 71 p. 5–6.
ISBN 978-9955-29-391-0
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Sveikinimas prieš kelionę į Baltijos šalis Vaizdo žinia

2018 m. rugsėjo 20 d.


Brangūs bičiuliai,

savo kelionės į Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – išvakarėse siunčiu nuoširdų sveikinimą jums visiems, kurie gyvenate tose šalyse. Nors atvykstu kaip Katalikų Bažnyčios ganytojas, norėčiau visus apkabinti ir su visais pasidalyti taikos, geros valios ir pasitikėjimo ateitimi žinia.

Mano vizitas sutampa su jūsų Valstybių nepriklausomybės šimtmečiu ir, žinoma, juo bus pagerbti visi, kurių aukos, sudėtos praeityje, atnešė šių dienų laisvę. Laisvė, kaip žinome, yra turtas, kurį reikia nuolat saugoti ir perduoti naujoms kartoms kaip brangų paveldą. Tamsos, smurto ir persekiojimų laikais laisvės liepsna negęsta, bet įkvepia viltį sulaukti ateities, kurioje bus gerbiamas kiekvienam žmogui Dievo duotas orumas ir visi jausimės pašaukti bendradarbiaudami kurti teisingą ir brolišką visuomenę. Šiandien labai reikia tokio solidaraus tarnavimo visų labui. Linkiu, kad mano vizitas padrąsintų visus tuos geros valios žmones, kurie, iš praeities paveldėtų kilniausių dvasinių ir kultūrinių vertybių įkvėpti, taikiai darbuojasi siekdami palengvinti vargstančių brolių ir seserų kančią, ugdo visos visuomenės vienybę ir darną.

Žinau, kad daugelis jūsų intensyviai dirba rengdami šį mano vizitą. Nuoširdžiai jiems dėkoju.

Už jus visus meldžiuosi, siunčiu jums savo palaiminimą ir prašau – neužmirškite melstis už mane.

Telaimina jus Dievas.