Laiškas Kunigų metų proga

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1016
AUTORIUS: Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2009-10-01
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 21 (333), 2009, p. 8–9.
SERIJA: Kunigų metai
ŽANRAS: Magisteriumas (Vatikano kurijos)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 21 (333), 2009, p. 8–9.
SKIRSNIAI

Laiškas Kunigų metų proga

2009 m. spalio 1 d.

Brangūs sergantys ir kenčiantys broliai ir seserys!

Garbingieji už ligonių pastoraciją atsakingi broliai vyskupai ir kunigai!

Gerbiamosios ligonių sąjungos ir visi, kurie dosniai tarnaujate ligoniams bei kenčiantiems!

Jau įsibėgėjo Kunigų metai, Benedikto XVI paskelbti 2009 m. liepos 19 d. Jono Marijos Vianėjaus, visų pasaulio klebono šventojo globėjo, gimimo dangui 150-ųjų metinių proga. Savo laiške, kuriuo skelbiami Kunigų metai, Šventasis Tėvas rašė, jog šiais metais „trokštama paskatinti visus kunigus viduje atsinaujinti. Idant Evangelija šiandieniame pasaulyje būtų liudijama dar galingiau ir veiksmingiau.” Šiuo malonės laiku visa krikščionių bendruomenė kviečiama iš naujo atrasti kunigiškojo pašaukimo grožį ir melstis už kunigus.

Kunigas greta sergančiojo lovos atstovauja pačiam Kristui, dieviškajam Gydytojui, neabejingam kenčiančiųjų daliai. Iš tiesų, per kunigo teikiamus Bažnyčios sakramentus Jėzus Kristus ligoniui siūlo išgyti per susitaikinimą ir nuodėmių atleidimą, patepimą šventuoju aliejumi ir galiausiai Eucharistiją, Viatiką, kuriame pats Kristus, kaip mėgdavo sakyti Jonas Leonardis, tampa „nemirtingumo vaistu“, kuriuo „esame paguodžiami, pasotinami ir perkeičiami į Dievą bei dieviškosios prigimties dalininkus (plg. 2 Pt 1, 4)“. Tad kunigo asmenyje prie ligonio yra pats Kristus, atleidžiantis, gydantis, guodžiantis, paimantis ligonį už rankos ir tariantis: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius“ (Jn 11, 25).

Kunigų metai baigsis per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę 2010-ųjų birželį, tais metais, kai Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos taryba švęs 25-ąsias savo įsteigimo metines. Garbingo atminimo Dievo tarnas Jonas Paulius II šią Popiežiškąją tarybą įsteigė 1985 m. vasario 11-ąją, Švenčiausiosios Lurdo Mergelės Marijos atminimo dieną, trokšdamas parodyti, jog „Bažnyčia rūpinasi ligoniais padėdama tiems, kurie tarnauja ligoniams bei kenčiantiems, idant jų apaštalavimas dar veiksmingiau atsilieptų į žmonių poreikius“ (Pastor Bonus, 152).

Naudodamasis šių apvaizdingų metinių proga, artinuosi prie kiekvieno iš jūsų ir kviečiu jus, brangūs sergantys broliai ir seserys, nepaliaujamai melstis ir aukoti savo kančias gyvybės Viešpačiui už jūsų mylimų kunigų šventumą, kad uoliai ir kupini pastoracinės meilės vykdytų tarnybą, patikėtą jiems Kristaus, kūno ir sielos gydytojo. Raginu jus iš naujo atrasti šventojo rožinio maldos už dvasinę kunigų gerovę, ypač spalio mėnesį, grožį. Be to, kiekvienas mėnesio pirmasis ketvirtadienis ir pirmasis penktadienis, atitinkamai skirti Eucharistijai ir Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, yra dienos, ypač tinkamos dalyvauti šv. Mišiose ir Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje.

Norėčiau priminti, kad meldžiantis už kunigus šiais metais galima gauti ypatingus atlaidus. Apaštališkosios penitenciarijos dekrete rašoma: „Seniems žmonėms, ligoniams ir visiems, kurie dėl teisėtų priežasčių negali palikti savo namų, sieloje visiškai atsisakantiems prieraišumo prie bet kokios nuodėmės ir turintiems intenciją, atsiradus galimybei, įvykdyti tris įprastines sąlygas, taip pat dovanojami visuotiniai atlaidai, jei jie nurodytomis dienomis namie ar kitur, kur dėl negalės būna, meldžiasi už kunigų šventėjimą ir pasitikėdami aukoja savo ligas bei vargus Dievui per Mariją, apaštalų Karalienę. Be to, visiems tikintiesiems suteikiami daliniai atlaidai kiekvieną kartą, kai jie sukalba penkis Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui ar kitą patvirtintą maldą Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei, prašydami, kad kunigai išlaikytų gyvenimo tyrumą ir šventumą.“

Jūsų maldai taip pat norėčiau patikėti ligoninės kapelionų piligrimystę, kuri šios Popiežiškosios tarybos 25-ųjų įsteigimo metinių proga kitą balandį įvyks pirma Lurde, o paskui Arse. Šiuos abu Prancūzijos miestus sieja artimas ir tvirtas ryšys. Kalbėdamas apie šią apvaizdingą sąsają, Benediktas XVI laiške, kuriame paskelbė Kunigų metus, priminė palaimintojo popiežiaus Jono XXIII žodžius: „Prieš pačią Arso klebono nuopelningo gyvenimo pabaigą kitoje Prancūzijos dalyje nuolankiai ir tyrai mergaitei pasirodė Nesuteptoji Mergelė, kad perteiktų jai maldos ir atgailos žinią, kurios milžiniškas atgarsis jau šimtą metų gerai žinomas. Iš tiesų šventasis kunigas, kurio atminimą švenčiame, savo gyvenimu iš anksto gyvai parodė didžiąsias antgamtines tiesas, perteiktas Masabelio (Massabielle) regėtojai.“ Popiežius dar pridūrė, jog šventasis klebonas savo tikintiesiems visada primindavo, kad „Jėzus Kristus, atidavęs mums viską, ką galėjo duoti, dar panoro palikti ir savo brangiausią turtą – motiną“.

Jums, brangūs sergantys ir kenčiantys broliai ir seserys, patikiu Bažnyčią, kuriai reikia jūsų maldų ir kančių, Šventojo Tėvo popiežiaus Benedikto XVI asmenį ir visus pasaulio vyskupus ir kunigus, kiekvieną dieną trokštančius jūsų pašventinimo. Skirkite ypatingą maldą už sergančius ir kūno negalės kamuojamus kunigus, kurie, lygiai kaip ir jūs, kartu su sielą guodžiančia bei gydančia išganomosios malonės jėga kasdien neša ir skausmo naštą. Taip pat melskite Dievo tarno Jono Pauliaus II beatifikacijos ir kanonizacijos! Atkakliai melskite šventųjų kunigiškųjų ir vienuoliškųjų pašaukimų! Čia siūlau gražią Jono Pauliaus II maldą, kurią galite sakyti kiekvieną dieną. Melskitės ir už mane! Aš, kunigas ir vyskupas, irgi viliuosi, kad už mane melsitės ir aukosite savo kančias, idant dievobaimingai kuo geriau galėčiau atlikti savo kaip Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos tarybos prezidento pareigas, patikėtas man Šventojo Tėvo. Savo ruožtu patikinu jus, jog kartu su savo Popiežiškosios tarybos bendradarbiais kasdien Viešpaties angelo maldos valandą melsiuosi už jus Benedikto XVI žodžiais:

Melskimės už ligonius,
ypač tuos, kurie sunkiausiai serga,
kurie negali pasirūpinti savimi
ir visiškai priklauso nuo kitų priežiūros.
Tegu kiekvienas per greta jų esančiųjų globą
patiria Dievo galią bei meilę ir jo išganomosios
malonės apstumą!
Marija, ligonių Pagalba, melski už mus!
(Viešpaties angelas, 2009 02 08)

Kupinas abipusės maldos dvasios, teikiu jums visiems, jūsų artimiesiems ir tiems, kurie jumis rūpinasi, savo palaiminimą: vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Arkivyskupas Zygmunt Zimowski
Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos tarybos prezidentas

Vatikanas, 2009 m. spalio 1 d.