Dekretas dėl atlaidų, suteikiamų Eucharistijos metais

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 898
AUTORIUS: APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA
ORIGINALO PAVADINIMAS: DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CIRCA LE INDULGENZE CONCESSE DURANTE L’ANNO DELL’EUCARISTIA
DATA: 2004-12-25
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 2 (218), 2005, p. 15.
ŽANRAS: Magisteriumas (Vatikano kurijos)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 2 (218), 2005, p. 15.
SKIRSNIAI

APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA

Dekretas dėl atlaidų, suteikiamų Eucharistijos metais

2004 m. gruodžio 25 d.

Eucharistija, didžiausias stebuklas [Miraculorum maximum] (plg. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, Skaitinių valanda, antrasis skaitinys) ir iškiliausias atpirkimo, atlikto mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krauju, atminimas, kaip auka ir kaip sakramentas neklystamai kuria Bažnyčios vienybę, ją palaiko antgamtinės malonės galia, pripildo neapsakomo džiaugsmo ir yra antgamtinė pagalba, puoselėjanti tikinčiųjų maldingumą ir raginanti ugdyti bei tobulinti jų krikščioniškąjį gyvenimą.

Atsižvelgdamas į tai ir rūpindamasis Bažnyčia, siekdamas ugdyti viešą ir privatų Švenčiausiojo Sakramento kultą, popiežius Jonas Paulius II 2004 m. spalio 7 d. apaštališkuoju laišku Mane nobiscum Domine paskelbė, kad visoje Bažnyčioje būtų švenčiami Eucharistijos metai.

Siekdamas raginti tikinčiuosius per šiuos metus giliau suvokti ir karščiau mylėti neapsakomą „Tikėjimo slėpinį“ ir norėdamas, kad jie laimėtų vis gausesnių dvasinių vaisių, Šventasis Tėvas gruodžio 17 d. priėmė čia pasirašiusius Apaštališkosios penitenciarijos moderatorius ir panoro kai kuriuos toliau nurodytus Švč. Sakramento kulto ir pamaldumo aktus praturtinti atlaidais.

1. Visuotiniai atlaidai suteikiami visiems ir pavieniams tikintiesiems įprastinėmis sąlygomis (atlikus sakramentinę išpažintį, priėmus eucharistinę Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencija, išlaisvinus sielą nuo prisirišimo prie bet kokios nuodėmės) kiekvieną kartą, kai jie dėmesingai ir pamaldžiai dalyvauja šventose apeigose ar maldingose praktikose iškilmingai išstatyto arba tabernakulyje saugomo Švenčiausiojo Sakramento garbei.

2. Visuotiniai atlaidai anksčiau minėtomis sąlygomis taip pat suteikiami dvasininkams, pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo bendrijų nariams ir kitiems tikintiesiems, įstatymiškai įpareigotiems kalbėti Valandų liturgiją, taip pat tiems, kurie grynai iš pamaldumo įpratę kalbėti brevijoriaus maldą (Officium Divinum), kiekvieną kartą, kai dienos pabaigoje prieš Viešpatį, esantį Švenčiausiajame Sakramente, bendrai ar individualiai sukalbės Vakarinę ir Naktinę.

Tikintieji, kurie dėl ligos ar kitų teisėtų priežasčių negali aplankyti Švč. Eucharistijos Sakramento bažnyčioje ar oratorijoje, gali gauti visuotinius atlaidus savo namuose ar ten, kur jie yra dėl trukdančios priežasties, jei, kaip anksčiau minėta, visiškai atsižadėję bet kokios nuodėmės ir turėdami intenciją vos atsiradus galimybei įvykdyti tris įprastines sąlygas, širdies troškimu dvasiškai aplankys Jėzų Kristų tikėdami jo tikru buvimu Altoriaus Sakramente ir sukalbės Tėve mūsų bei Tikiu, pridurdami maldingą kreipimąsi į Jėzų, esantį Švč. Sakramente, pvz., „Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą“.

Jei nepajėgs įvykdyti net to, galės gauti visuotinius atlaidus, vidiniu troškimu vienydamiesi su tais, kurie įprastu būdu praktikuoja veiksmus, numatytus atlaidams gauti, ir aukodami Gailestingajam Dievui savo ligą ir gyvenimo sunkumus, taip pat turėdami intenciją, vos atsiradus galimybėms, įvykdyti tris įprastines sąlygas.

Vykdantieji pastoracinę tarnystę kunigai, pirmiausia klebonai, turėdami Dievo kulto ir sakramentų tvarkymo kongregacijos 2004 m. spalio 15 d. nurodytus „Pasiūlymus bei nuorodas“, tinkamu būdu teinformuoja savo tikinčiuosius apie šį išganingą Bažnyčios potvarkį ir tesirengia guviai bei didžiadvasiškai klausyti jų išpažinčių ir tikinčiųjų labui nustatytomis dienomis iškilmingai vesti viešas maldas, skirtas Jėzui Švč. Sakramente.

Galiausiai, vykdydami katechezę, teragina tikinčiuosius dažnai atvirai liudyti tikėjimą ir meilę Švč. Sakramentui, kaip siūloma vadovo „Enchiridion Indulgentiarum“ IV bendrajame skyriuje, taip pat atsižvelgdami į kitus to paties Enchiridiono skyrius: Nr. 7 – Eucharistinė procesija ir adoracija; Nr. 8 – Eucharistinė ir dvasinė komunija; Nr. 27 – Neopresbiterių primicijos ir kunigystės bei vyskupystės šventimų jubiliejiniai šventimai.

Šis dekretas galioja Eucharistijos metais, pradedant nuo jo paskelbimo dienraštyje L' Osservatore Romano. Priešingi potvarkiai negalioja.

Roma, nuo Apaštališkosios penitenciarijos sosto 2004 m. gruodžio 25 d. per Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmę.

Kardinolas James Francis Stafford
Didysis penitenciaras

Gianfranco Girotti OFM Conv.
Regentas