Dekretas, kuriuo Šventasis Tėvas suteikia specialius visuotinius atlaidus Vatikano II Susirinkimo užbaigimo 40-ųjų metinių proga

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 897
AUTORIUS: APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA
ORIGINALO PAVADINIMAS: PAENITENTIARIA APOSTOLICA. D E C R E T U M Christifidelibus Indulgentia plenaria conceditur die VIII Decembris currentis anni, in sollemnitate Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis, quadragesima anniversaria die ex quo Servus Dei Paulus VI, Summus Pontifex, Concilio Oecumenico Vaticano II finem imposuit
DATA: 2005-11-18
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 23 (239), 2005, p. 6.
ŽANRAS: Magisteriumas (Vatikano kurijos)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“  Nr. 23 (239), 2005, p. 6.
SKIRSNIAI

APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA

URBIS ET ORBIS
DEKRETAS,
kuriuo Šventasis Tėvas suteikia specialius visuotinius atlaidus Vatikano II Susirinkimo užbaigimo 40-ųjų metinių proga

2005 m. lapkričio 18 d.

Šių metų gruodžio 8 d., per Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, tikintiesiems suteikiami visuotiniai atlaidai minint keturiasdešimtmetį nuo tada, kai Dievo tarnas popiežius Paulius VI užbaigė Vatikano II Susirinkimą.

Nuostabūs Dievo darbai ir malonės jo tautai visuomet atmintini su dėkingumu, ypač šiomis dienomis švenčiant metines įvykių, tapusių labai svarbiais Bažnyčios gyvenime.

Artėja gruodžio 8-oji, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės diena, kurią sukaks keturiasdešimt metų nuo tada, kai Dievo tarnas popiežius Paulius VI, anksčiau Mergelę Mariją paskelbęs Bažnyčios Motina, užbaigdamas Vatikano II Susirinkimą, iškiliai gyrė Tą, kuri, būdama Kristaus Motina, yra Dievo Motina ir visų mūsų dvasinė Motina.

Popiežius Benediktas XVI per šią iškilmę, Romoje viešai pagerbdamas Nekaltai Pradėtąją Mergelę, labai trokšta, kad visa Bažnyčia širdimi vienytųsi su juo, kad visi tikintieji, suvienyti bendros Motinos vardu, būtų vis labiau stiprinami tikėjime, su didesniu atsidavimu glaustųsi prie Kristaus ir vis karščiau mylėtų brolius: iš čia, kaip labai išmintingai mokė Vatikano II Susirinkimas, kyla gailestingumo darbai vargšams, gerbiamas teisingumas, ginama ir puoselėjama taika.

Todėl Šventasis Tėvas, kuriam labai rūpi, kad augtų tikinčiųjų meilė bei ištikimybė Mergelei Dievo Motinai ir kad jų gyvenimas Jos pagalba ir šventumo pavyzdžiu ištikimai atitiktų išmintingą Vatikano II Susirinkimo mokymą, maloningai suteikė visuotinių atlaidų dovaną tikintiesiems, esantiems hierarchinėje bendrystėje su juo ir savo vyskupais. Šių atlaidų dovana gaunama įprastinėmis sąlygomis (sakramentine išpažintimi, eucharistine Komunija ir malda paties popiežiaus intencijomis) atsiribojant nuo prisirišimo prie bet kokios nuodėmės. Tikintieji šią dovaną gali gauti dalyvaudami būsimojoje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje ar bent atvirai paliudydami maldingumą Marijai priešais viešam pagerbimui išstatytą Nekaltai Pradėtosios Mergelės atvaizdą, sukalbėdami Tėve mūsų ir Tikiu, taip pat kokią nors maldą Nekaltai Pradėtajai (pavyzdžiui, „Graži, Marija, Tu esi, pradėta nekaltai“ arba „Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Karaliene, melski už mus“).

Taip pat tikintieji, sutrukdyti ligos ar kitos priežasties, tą pačią dieną gali gauti šią visuotinių atlaidų dovaną būdami namie ar kitur, jei, atsiribodami nuo bet kokios nuodėmės ir, atsiradus galimybei, ketindami įvykdyti minėtas sąlygas, vienytųsi dvasia bei troškimu su popiežiaus intencijomis melsdamiesi Nekaltai Pradėtajai Mergelei Marijai ir sukalbėtų Tėve mūsų ir Tikiu.

Šis Dekretas galioja tik šiam kartui. Priešingi potvarkiai negalioja.

Paskelbta Romoje, Apaštališkojoje penitenciarijoje, 2005 m. lapkričio 18 d., šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų dedikacijos dieną.

Kardinolas James Francis Stafford
Didysis penitenciaras

Gianfranco Girotti OFM Conv.
Regentas