Urbis et orbis dekretas. Šventųjų atlaidų dovana praturtinamos ypatingos maldingumo praktikos per šventojo Jono Marijos Vianėjaus garbei paskelbtus Kunigystės metus

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1013
AUTORIUS: APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA
ORIGINALO PAVADINIMAS: PAENITENTIARIA APOSTOLICA. URBIS ET ORBIS D E C R E T U M. Dono Sacrarum Indulgentiarum ditantur peculiaria spiritalia incepta per Sacerdotalem Annum, in honorem Sancti Ioannis Mariae Vianney indictum, peragenda.
DATA: 2009-04-25
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 10 (322), 2009, p. 8–9.
SERIJA: Kunigų metai
ŽANRAS: Magisteriumas (Vatikano kurijos)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 10 (322), 2009, p. 8–9.
SKIRSNIAI

APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA

Urbis et orbis
dekretas Šventųjų atlaidų dovana praturtinamos ypatingos maldingumo praktikos per šventojo Jono Marijos Vianėjaus garbei paskelbtus Kunigystės metus

2009 m. balandžio 25 d.

Artėja diena, kai minėsime šventojo Jono Marijos Vianėjaus, Arso klebono, kuris šioje žemėje tapo nuostabiu tikro ganytojo, tarnaujančio Kristaus kaimenei, pavyzdžiu, 150-ąsias iškeliavimo į dangų metines.

Kadangi jo pavyzdys yra tinkamas raginti tikinčiuosius, ypač kunigus, sekti jo dorybėmis, popiežius Benediktas XVI nustatė, kad šia proga nuo 2009 m. birželio 19 d. iki 2010 m. birželio 19 d. visoje Bažnyčioje būtų švenčiami ypatingi Kunigystės metai, per kuriuos kunigai sutvirtintų ištikimybę Kristui maldingais mąstymais, šventomis pratybomis ir kitais tinkamais darbais.

Šis šventas laikotarpis prasidės Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilme, kunigystės pašventinimo diena, kai popiežius švęs Mišparus prie šventojo Jono Marijos Vianėjaus relikvijų, kurias į Romą atgabens Belley-Arso vyskupas. Šventasis Tėvas užbaigs Kunigystės metus Šventojo Petro aikštėje, dalyvaujant iš viso pasaulio atvyksiantiems kunigams, kurie atnaujins ištikimybę Kristui ir brolystės ryšius.

Kunigai maldomis ir gerais darbais sieks gauti iš Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo Kristaus malonę spindėti tikėjimu, viltimi, meile bei kitomis dorybėmis ir savo gyvensena, taip pat išore parodys esą visiškai atsidavę liaudies dvasinei gerovei; Bažnyčia tai visuomet laikė savo širdyje kaip svarbiausią dalyką.

Geriau pasiekti trokštamą tikslą padės šventųjų atlaidų dovana, kurią Apaštališkoji penitenciarija šiuo pagal popiežiaus valią skelbiamu dekretu maloningai dalija Kunigystės metais:

A. – Visiems iš tikrųjų atgailaujantiems kunigams, kurie bet kurią dieną maldingai recituos Rytmetinę arba Vakarinę [Valandų liturgiją] priešais viešai garbinti išstatytą arba tabernakulyje esantį Švenčiausiąjį Sakramentą ir šventojo Jono Marijos Vianėjaus pavyzdžiu paslankiai ir didžiadvasiškai atsiduos švęsdami sakramentus, ypač Atgailos sakramentą, Viešpatyje gailestingai suteikiami visuotiniai atlaidai, kuriuos jie taip pat gali užtardami aukoti už savo mirusius konfratrus, jei pagal galiojančias normas atliks sakramentinę išpažintį ir priims Eucharistiją, taip pat melsis Šventojo Tėvo intencijomis.

Be to, kunigams suteikiami daliniai atlaidai, kuriuos taip pat galima aukoti už mirusius konfratrus, – kiekvieną kartą, kai jie pamaldžiai recituoja maldas, patvirtintas kaip būtinas šventai gyvensenai ir jiems patikėtų šventųjų pareigų vykdymui.

B. – Visiems iš tikrųjų atgailaujantiems tikintiesiems, kurie bažnyčioje ar koplyčioje maldingai dalyvauja šventoje Mišių aukoje ir per Bažnyčios kunigus aukoja maldas Aukščiausiajam ir Amžinajam Kunigui Jėzui Kristui arba atlieka kokį nors gerą darbą, idant būtų pašventinti ir taptų panašūs į jo Švenčiausiąją Širdį, suteikiami visuotiniai atlaidai, jei jie apgailėjo savo kaltes sakramentine išpažintimi ir meldėsi Šventojo Tėvo intencijomis – per Kunigystės metų atidarymo ir uždarymo dienas, šv. Jono Marijos Vianėjaus mirties 150-ųjų metinių dieną, pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais ar kitomis ordinarų nurodytomis dienomis tikinčiųjų labui nustatytose vietose.

Labai dera, kad katedrose ir parapijų bažnyčiose tie patys kunigai, kurie vykdo sielovadą, viešai vadovautų šioms pamaldoms, švęstų Mišias ir klausytų tikinčiųjų išpažinčių.

Seniems žmonėms, ligoniams ir visiems, kurie dėl teisėtų priežasčių negali palikti savo namų, sieloje visiškai atsisakantiems prieraišumo prie bet kokios nuodėmės ir turintiems intenciją, atsiradus galimybei, įvykdyti tris įprastines sąlygas, taip pat dovanojami visuotiniai atlaidai, jei jie nurodytomis dienomis namie ar kitur, kur dėl negalės būna, meldžiasi už kunigų pašventinimą ir pasitikėdami aukoja savo ligas bei vargus Dievui per Mariją, Apaštalų Karalienę.

Be to, visiems tikintiesiems suteikiami daliniai atlaidai kiekvieną kartą, kai jie sukalba penkis Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui ar kitą patvirtintą maldą Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei, prašydami, kad kunigai išlaikytų gyvenimo tyrumą ir šventumą.

Šis dekretas galioja per visus Kunigystės metus. Priešingi potvarkiai negalioja.

Duota Romoje iš Apaštališkosios penitenciarijos 2009-aisiais Viešpaties Įsikūnijimo metais, balandžio 25-ąją, šv. Morkaus Evangelisto šventėje.

Kardinolas James Francis Stafford
Didysis penitenciaras

Gianfranco Girotti OFM Conv.
Titulinis Metos vyskupas
Regentas