Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos SUTARTIS dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Pasirašyta 2012 m. birželio 8 d. Vilniuje. LR Seimo ratifikuota 2012 m. rugsėjo 18 d. Įsigaliojo 2012 m. spalio 23 d. 2020 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo 6 skyriaus pakeitimas.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 768
AUTORIUS: Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2012-06-08
PIRMINIS ŠALTINIS: lrs.lt
ŽANRAS: Sutartys
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS

		
LEIDINIAI
Valstybės žinios, 2012-10-11, Nr. 118-5945
SKIRSNIAI

ŠVENTOJO SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIS
DĖL KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU, PRIPAŽINIMO

2012 m. birželio 8 d. [Pakeitimas 6 skyriuje 2020 m. gruodžio 11 d.]

Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika, toliau – Šalys,
atsižvelgdamos į šiuo metu įgyvendinamą Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (pasirašytą 2000 m. gegužės 5 d.);
atsižvelgdamos į 1997 m. balandžio 11 d. Lisabonoje pasirašytą ir abiejų Šalių ratifikuotą Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvenciją (toliau – Lisabonos pripažinimo konvencija);
patvirtindamos pagal Bolonijos procesą prisiimtą įsipareigojimą visokeriopai dalyvauti kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, gerinti aukštojo mokslo kvalifikacijų, kurias suteikia įgaliotos institucijos, suprantamumą ir sudaryti palankias sąlygas Šalių aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų judumui,

s u s i t a r ė:

1 straipsnis
Sutarties tikslas

Šia Sutartimi siekiama:
1. gerinti vidurinio išsilavinimo ir aukštojo mokslo kvalifikacijų, kurias suteikia Lietuvos aukštojo mokslo sistemai priklausančios institucijos (toliau – Lietuvos aukštosios mokyklos) ir pagal kanonų teisę įsteigti arba Šventojo Sosto aprobuoti bažnytiniai universitetai ir fakultetai, kuriuos Šventasis Sostas įgaliojo suteikti akademinius laipsnius (toliau – Šventojo Sosto aukštosios mokyklos), suprantamumą kitos Šalies kompetentingai institucijai;
2. pripažinti kvalifikacijas, suteikiančias teisę į aukštąjį mokslą, taip pat Šalių aukštosiose mokyklose baigtas dalines studijas ir suteiktas aukštojo mokslo kvalifikacijas pradedant ar tęsiant tos pačios arba aukštesnės pakopos studijas kitos Šalies aukštosiose mokyklose, minimose šios Sutarties 2 straipsnio 2 dalyje.

2 straipsnis
Taikymo sritis

1. Ši Sutartis taikoma:
1.1. Dokumentams, kuriais liudijama Lietuvos Respublikos švietimo sistemai priklausančiose įstaigose įgytas vidurinis išsilavinimas, taip pat Lietuvos aukštosiose mokyklose baigtos dalinės studijos ir šiose mokyklose suteiktos aukštojo mokslo kvalifikacijos.
1.2. Dokumentams, kuriais liudijama Šventojo Sosto aukštosiose mokyklose baigtos dalinės studijos ir suteiktos aukštojo mokslo kvalifikacijos.
2. Šalys sudaro nacionalinės teisės aktais pripažįstamų aukštųjų mokyklų sąrašus. Lietuvos aukštųjų mokyklų sąrašą sudaro Švietimo ir mokslo ministerija ir skelbia savo interneto svetainėje. Šventojo Sosto aukštųjų mokyklų sąrašą sudaro Katalikiškojo švietimo kongregacija ir skelbia savo interneto svetainėje. Prireikus Šalys pateikia šių sąrašų atnaujintas ir įgaliotų institucijų patvirtintas spausdintas kopijas.
3. Šalys paskiria kompetentingas institucijas, įgaliotas bendradarbiauti tarpusavyje ir teikti informaciją suinteresuotoms šalims, pavyzdžiui, aukštojo mokslo institucijoms ir darbdaviams, apie šioje Sutartyje įvardytų kvalifikacijų lygiavertiškumą ir abiejų Šalių švietimo sistemas ir jų pokyčius.

3 straipsnis
Vidurinio išsilavinimo pripažinimas

Lietuvos Respublikos švietimo sistemai priklausančiose įstaigose įgytas vidurinis išsilavinimas suteikia teisę stoti į Šventojo Sosto aukštąsias mokyklas ir studijuoti pagal pirmosios pakopos studijų programas. Stojant gali būti taikomi papildomi reikalavimai, jei tai nustatyta priimančios Šalies teisės aktais ir (arba) pagal atitinkamos aukštosios mokyklos reikalavimus.

4 straipsnis
Dalinės studijos ir jų pripažinimas

Dalinės studijos, baigtos vienos Šalies aukštosiose mokyklose, esančiose 2 straipsnio 2 dalyje minimuose sąrašuose, pripažįstamos tęsiant studijas kitos Šalies aukštosiose mokyklose, remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) ir vadovaujantis studijas reglamentuojančiais Šalių teisės aktais.

5 straipsnis
Aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimas

1. Pripažįstant Šalių aukštosiose mokyklose įgytas aukštojo mokslo kvalifikacijas remiamasi šios Sutarties priede, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis, pateiktais kvalifikacijų lygmenį nurodančiais atitikmenimis, išskyrus tuos atvejus, kai nustatomi esminiai Šalių aukštojo mokslo kvalifikacijų neatitikimai.
2. Pripažįstant Šventojo Sosto aukštosiose mokyklose įgytas Sacrae Theologiae Licentiatus, Iuris Canonici Licentiates ir Historiae Ecclesiasticae Licentiatus kvalifikacijas, deramai atsižvelgiama į šių kvalifikacijų specifiką. Sprendime dėl pripažinimo bus nustatomas kvalifikacijų lygmuo ir nurodomas originalus įgytos kvalifikacijos pavadinimas.
3. Įskaitant aukštojo mokslo kvalifikacijas kaip studijų dalį gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios nustatomos Šalių teisės aktais ir (arba) pagal aukštosios mokyklos, kurioje ketinama tęsti studijas, reikalavimus.
4. Vertinant ir pripažįstant Šalių aukštųjų mokyklų suteiktas kvalifikacijas, kurios nenurodytos priedo atitikmenų lentelėje, vadovaujamasi Lisabonos pripažinimo konvencijos nuostatomis ir Šalių teisės aktais.
5. Siekiant užtikrinti abipusį pripažinimą, pirmosios pakopos katalikų teologijos studijų trukmė, apimtis ir struktūra Lietuvos aukštosiose mokyklose turi atitikti Šventojo Sosto nustatytus reikalavimus.

6 straipsnis
Šventojo Sosto katalikiškojo švietimo kongregacijos reglamentuojamų studijų programų vertinimas

Siekiant, kad Šventojo Sosto katalikiškojo švietimo kongregacijos reglamentuojamų studijų programų kokybė Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose atitiktų Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto reikalavimus ir kad įgytas išsilavinimas bei kvalifikacijos būtų pripažįstamos ir suprantamos kitoms valstybėms, šių studijų programų išorinį vertinimą atlieka ir jas akredituoja Šventojo Sosto Bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO) ir Katalikiškojo švietimo kongregacija. Savo vertinimo ir akreditavimo išvadas šios institucijos pateikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Šventojo Sosto katalikiškojo švietimo kongregacijos reglamentuojamos studijų programos Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose akredituojamos bent kartą per šešerius metus.

7 straipsnis
Sutarties įgyvendinimas

1. Šios Sutarties įgyvendinimą užtikrina šios Šalių įgaliotos institucijos:
Lietuvos Respublikoje – Švietimo ir mokslo ministerija;
Šventajame Soste – Katalikiškojo švietimo kongregacija (toliau – Šalių įgaliotos institucijos).
2. Konsultacijoms dėl visų klausimų, kylančių taikant šią Sutartį, Šalių įgaliotos institucijos sudaro Ekspertų komisiją, į kurios sudėtį įeina ne mažiau kaip po tris kiekvienos Šalies įgaliotos institucijos paskirtus narius. Ekspertų komisijos sąrašai pateikiami diplomatiniais kanalais.
3. Ekspertų komisijos uždaviniai yra šie:
3.1. rūpintis tinkamu šios Sutarties įgyvendinimu ir teikti siūlymus jam tobulinti;
3.2. laiku keistis informacija apie Šalių aukštojo mokslo sistemų pokyčius;
3.3. teikti informaciją apie pripažinimo procedūras ir rezultatus;
3.4. nesutarimus dėl šios Sutarties nuostatų aiškinimo ir taikymo spręsti derybomis ir konsultacijomis.
4. Ekspertų komisijos posėdžiai rengiami vienos iš Šalių įgaliotos institucijos siūlymu paeiliui Lietuvos Respublikoje ir Šventajame Soste.

8 straipsnis
Sutarties galiojimas, įsigaliojimas, keitimas ir nutraukimas

1. Ši Sutartis sudaroma neribotam laikui.
2. Ši Sutartis įsigalioja tą dieną, kai abi Šalys praneša viena kitai diplomatinėmis notomis apie tai, kad baigtos visos vidaus oficialios šiai Sutarčiai įsigalioti būtinos procedūros. Paskutinės notos gavimo data laikoma Sutarties įsigaliojimo diena.
3. Sutartis gali būti papildoma ir (arba) keičiama abipusiu Šalių susitarimu. Papildymai ir pakeitimai įforminami protokolais, kurie yra neatsiejama šios Sutarties dalis ir įsigalioja šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
4. Bet kuri Šalis gali nutraukti šią Sutartį apie tai pranešdama kitai Šaliai raštu diplomatiniais kanalais. Sutartis nustoja galioti po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai kita Šalis gauna pranešimą apie jo nutraukimą.
Pasirašyta 2012 m. birželio 8 d. Vilniuje dviem originaliais egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

Šventojo Sosto vardu Lietuvos Respublikos vardu
LUIGI BONAZZI AUDRONIUS AŽUBALIS

___________________________

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
PRIEDAS

AUKŠTOJO MOKSLO KVALIFIKACIJŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ

Pagal šią Sutartį Lietuvos Respublikoje ir Šventajame Soste įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažįstamos remiantis šiais kvalifikacijos lygmenį nurodančiais atitikmenimis:

Šventasis Sostas Lietuvos Respublika
Lietuvos Respublika
Pirmoji pakopa Baccalaureatus1 arba įskaityta šių studijų dalis Profesinis bakalauras
Baccalaureatus1
Sacrae Theologiae Baccalaureatus1
Bakalauras
Antroji pakopa Master2
Licentia3
Sacrae Theologiae Licentiatus4
Iuris Canonici Licentiatus3
Historiae Ecclesiasticae Licentiatus3

Magistras

Magistras
(Teologijos licenciatas)

Trečioji pakopa Doctoratus5 Mokslo daktaras
Meno daktaras


______________________________________
1 Ne trumpesnės kaip 3 metų studijos, kurių apimtis ne mažesnė kaip 180 ECTS kreditų.
2 Ne trumpesnės kaip 1 metų studijos po pirmosios pakopos studijų; bendra jų apimtis ne mažesnė kaip 240 ECTS kreditų.
3 Ne trumpesnės kaip 2 metų studijos po pirmosios pakopos studijų; bendra jų apimtis ne mažesnė kaip 300 ECTS kreditų.
4 Ne trumpesnės kaip 2 metų studijos po pirmosios pakopos studijų; bendra jų apimtis ne mažesnė kaip 420 ECTS kreditų.
5 Ne trumpesnės kaip 2 metų studijos, į kurias priimamas pateiktoje lentelėje nurodytos Licentia arba Licentiatus kvalifikacijos turėtojas, ar ne trumpesnės kaip 3 metų studijos, į kurias priimamas Master kvalifikacijos turėtojas.